Директор школе

 CURRICULUMVITAE – Радна биографија

 

Име и презиме Биљана Барловац
Датум и место рођења 29.05.1973. год. у Краљеву
Националност Српска
Брачно стање Удата, мајка двоје деце
Адреса становања Танаска Рајића 12A, 4/24, Краљево
Контакт телефон 064/116-10-14; 036/335-809

e-mail: biljanabarlovac@yahoo.com

Матичниброј 2905973785036
ОБРАЗОВАЊЕ

– 2018. године –стечено академско звање мастер лидерства у образовању на Факултету Педагошких наука Јагодина,  Универзитета у Крагујевцу

– 2010. године – стечено звање породични саветник  на Институту Европске асоцијације за породичну психотерапију у Београду из области системске породичне терапије.

– 199. године стечено академско звање  професор педагогије  на Филозофском факултету  на одсеку за педагогију Универзитета у  Приштини.

– 1992. године стечено звање медицинска сестра – техничар у средњој Медицинској школи у Краљеву.

– 24.11.1999. године – положен испит за лиценцу

РАДНО ИСКУСТВО

– 06.04. 1998. године до 31.01.1999. године – стручни сарадник – педагог у  Основној школи ,,Чибуковачки партизани” у Краљеву

– 01.02.1999. године до 03.06.2014. године – стручни сарадник – педагог у  Основној школи ,,Вук Караџић” у Краљеву

-школске 2003/2004. и  школске 2010/2011. године – помоћник директора у Основној  школи ,,Вук Караџић” у Краљеву.

– 04.06 2014. до 19.08.2014. године – вршилац дужности директора у Основној школи ,,Вук Караџић“ у Краљеву.

– 20.08.2014. године – директор Основне школе ,,Вук Караџић“ у Краљеву.

– 2009. године – члан радне групе за израду Локалног плана акције за децу града Краљева.

– 2012-2014. године – члан Управног одбора КУД-а Абрашевић.

– 2013. године – напредовањем у струци стечено звање педагошки саветник.

– од 2015. године – члан Комисије за полагање испита за лиценцу за део испита који се састоји од провере оспособљености приправника за самостално остваривање образовно – васпитног рада (МПНТР).

– од 2016. године  – на Листи оцењивача рукописа уџбеника, Завода за унапређивање образовања и васпитања.

– од 2017. године – члан комисија за припрему предлога за одобравање програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2018/2019, 2019/2020. и 2020/2021. годину – члан Централне комисије, Комисије за управљање и руковођење, Комисије за васпитни рад и Комисије за децу/ученике којима је потребна додатна подршка у образовању (Завод за унапређивање образовања и васпитања).

– од 2018. године – Спољни сардник Завода за унапређивање образовања и васпитања-Центра за професионални развој запослених у образовању.

– 2018. године – евалуатор уџбеника за први разред основне школе за наставне предмете: Српски језик

 (Читанка и Буквар),  Математика (уџбеник) и Свет око нас ( уџбеник).

– од 2018. године –  Спољни сарадник Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

СТРАНИ ЈЕЗИЦИ
Језик:

Енглески 

Немачки

 

Ниво:   1 – Основни    2 – Средњи     3 – Виши

Ниво:   1 – Основни    2 – Средњи     3 – Виши

УПОТРЕБА РАЧУНАРА
Добро познавање рада на MS WINDOWS оперативном систему.
ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА
Категорија: Б Година стицања: 1991. год.

 

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ
Учешће на акредитованим програмима стручног усавршавања
Бр. Семинар Датум Начин учествовања Број сати
1. Вештина комуникације у образовно-васпитној установи 18.-20.05.2007. присуствовала,радионице (19 сати)
2. Информатичка обука наставника јун 2006.год. присуствовала, практичан рад (72 сата)
3. Породица у кризи 14. и 15. март 2008. присуствовала (12 сати)
4. Нови школски програм

-имплементација курикулума

-израда школског програма и евалуација у

образовању;

2005. год. присуствовала,радионице (32 сата)

 

 

(32 сата)

5. Припрема педагога са наставницима у остваривању програма образовно-васпитног рада у отежаним условима (УНИЦЕФ); 2000.год. присуствовала (2 дана)
6. Подршка у вођењу дневника евиденције образовно-васпитног рада и примени описног оцењивања у првом разреду ОШ 21.12.2003. присуствовала,радионице (6 сати)
7. Грађанско васпитање за 5. и 6. разред; 10.-13.октобра 2006. присуствовала,радионице (8 сати)
8. Да свако учи лако 28.05.2006 присуствовала,радионице (15 сати)
9. Тимска настава 18.04.- 27.05.2008. присуствовала,радионице (40 сати)
10. Методика наставе српског језика и књижевности 4.12.2005. присуствовала (8 сати)
11. Школско оцењивање у основним и средњим школама 24. и 25.10.2008. присуствовала,радионице (8 сати)
12. Умећекомуникације 7. и  8.06.2003. присуствовала,радионице (14 сати)
13. Развојно планирање 2002. присуствовала,радионице (40 сати)
14. АДД/АДХД дефицит пажње и хиперактивност деце 7.06.2008 присуствовала (6сати)
15. Менаџмент људских ресурса 24.12.2009 присуствовала,радионице (7 сати)
16. Програм превенције присуства дроге у школама 26.10.2010. присуствовала /
17. Стручне трибине учитеља: Школа по мери сваког детета 22.10.2010. присуствовала (3сати)
18. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

 

12.и 13.јун 2010. присуствовала,радионице (18 сати)
19. Промоција стандарда компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја 21.12.2011. присуствовала (6сати)
20. Сручне трибине учитеља: Школа по мери сваког детета ,,Сви у школу, будућност за све“ 2011. присуствовала (3сата)
21. Заједно против насиља 20 и 21.јун 2012. присуствовала,радионице (16сати)
22. Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава 23. и 24. јун 2012. присуствовала (16сати)
23. Професионална оријентација на преласку у средњу школу 24.-26.08.2012. присуствовала,радионице (24 сата)
25. Појачан васпитни рад са ученицима у основној школи 6.12.2012. присуствовала,радионице (8 сати)
  26. Едукација за израду Плана интегритета присуствовала /
27. Интеграција, корелација и занимација (Интегративна настава) 23.12.2012. присуствовала,радионице (12 сати)
28. Награда и казна – педагошки избор или нужност 10.02.2013. присуствовала,радионице (15 сати)
29. Маркетинг и маркентишка култура у васпитно-образовним установама 24.04.2013. присуствовала,радионице (8 сати)
30. 26.Сабор учитеља- Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава 23. и 24. јун 2012. присуствовала (16сати)
31. 27. Сабор учитеља-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава 15. и 16.06.2013. присуствовала (16сати)
32. Зимски сусрети учитеља Србије

,,Јачање професионалних компетенција”

23.03.2014. организатор (8 сати)
33.

 

Васпитање и социјализација ученика-Методика васпитног рада 31.05.2014.

 

учесник

 

(8 сати)

 

34.

 

 

 

28. СаборучитељаСрбије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава

 

 

14. и 15.06.2014.

 

 

присуство

 

 

 

 

(16 сати)

 

 

35.

 

Интерперсонална медијација-превенција и решавање сукоба у колективу

 

13-16.03.2015. присуство 24 сата
36. Међународна конференција ,,Нове технологије,, 27. и 28.02.2015. присуство

 

4 бода
37. Трибина: ,,Коришћење нових технологија у обрaзовању” 27. и 28.02.2015. присуство

 

2 бода
38.

 

,,Путоказ за успешно праћење и извештавање о напредовању ученика у савладавању школског програма” 26.04.2015. присуство

 

8 сати
 

39.

Улога директора у процесу образовања 25.-27.05.2015. присуство

 

3 бода
40. 29. Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава

 

Јун, 2015. излагање 16 сати
41. ,,Нове технологије у образовању” Фебруар, 2016. год. присуство 2 бода
42. Инклузивно образовање и индивидуални образовни план Април  2016.год. присуство 16 сати
43. Како до ефикасније наставе Април  2016. год. присуство 16 сати
44. 30. Сабор учитеља Србије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава

 

Јун, 2016. излагање 2 бода
45. Бесплатна виртуелна учионица 19.09.-16.10.2016. Едукација електронским путем 32 сата
46. Програм обуке за оцењивача уџбеника 21.11.2016. Едукација електронским путем
47. ,,Нове технологије у образовању” Фебруар, 2017. год. присуство 2 бода
48. Лидерство за професионални развој- унапређивање тренерских вештина 27.02.2017. присуство 8 сати
49. Примена интерактивних/дигиталних уџбеника у настави Мај, 2017. присуство 8 сати
50. Сарадња породице и школе у превенцији вршњачког насиља Мај, 2017. присуство 8 сати
51. Акциона истраживања у функцији унапређења квалитета наставе и учења  Јул,2017. присуство 24 бода
52. 31. СаборучитељаСрбије-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава Јун, 2017. излагање 2 бода
53. ”Усавршавање комуникацијске компетентности: комуникација са родитељима, ученицима, колегама и родитељима” Септембар, 2017. присуство 8 сата
54. ,, E-школа за најмлађе” Новембар-децембар, 2018. учешће 24 сата
55. „Иновативне методе у настави Грађанског васпитања“ 17.12.2017. присуство 8 сати
56. ,, Успешно управљање одељењем – принципи и примери добре праксе за успостављање позитивне радне атмосфере у учионици“ Мај, 2018. присуство 8 сати
57. ,, Идентификација и рад са даровитом децом“ Мај, 2018. присуство 16 сати
58. ,,Сингапурска математика- од проблема до решења“ Јун, 2018. присуство 8 сати
59. ,, Како побољшати рукопис“ Септембар, 2018. присуство 8 сати
60. Актуелности у образовном систему Републике Србије Новембар, 2018. присуство 2 бода
61. „Књижевни текст – алат у превенцији насиља“ Децембар 2018. године. присуство 8 сати
62. „Визија савремене школе, модернизација, креативност, акција“ Март

2019. год.

присуство 2 бода
63. Ка квалитетним еТвининг пројекти,а у циљу унапређења коришћења ИКТ-а у настави Март, 2019. Организација

присуство

8 бодова

 

 

Учешће на осталим  програмима стручног усавршавања
1. Учешће на Међународном научном скупу посвећен јубилеју 400 година од објављивања Првог српског буквара Саве Инока Дечанског на Брезовици 1997. поднела реферат 2 дана
2. Учешће на ванредном Конгресу педагога Југославије у Београду август, 1999. поднела реферат 2 дана
3. Системска породична психотерапија, прва година (саветодавни рад са породицама) 2007/08. положила испит прве године 120
4. Системска породична психотерапија, друга година (саветодавни рад са породицама) 2009/10. положен испит друге године и добила сертификат са звањем породичног саветника 120
5. Учешће на научно стручној интернационалној конференцији Техника и информатика у образовању, ТИО 2010. у Чачку 7.-9.05.2010.

 

 

 

 

објављен коауторски рад 16 сати
6. 27. Сабор учитеља-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава-Први светски рат 16.06.2013. презентовала рад (1 дан)
7. Акредитован програм за здравствене раднике у Здравственом центру,,Студеница” на тему ,,Како васпитавамо децу” aкредитација бр.310, D-1-1103/13 23.08.2013.-23.08.2014. предавач 1 дан
8.

 

 

Учешће на научном скупу са темом Актуелни проблеми стратегије и реформе образовања у Србији

(Педагошки покрет Србије)

22.04.2014.

 

 

присуство, излагање

 

 

1 дан

 

 

9.

 

 

28. Сабор учитеља-Унапређивање наставне праксе кроз размену професионалних искустава-презентовање рада ,,Организација Дечје недеље”

 

15.06.2014.

 

 

презентовала рад

 

 

 

1 дан

 

 

 

10.

 

 

Акредитован програм-Удружење медицинских сестара-техничара и бабица Републике Србије, бр. Акредитације Д-1-978-14. -,,Како препознати дете које трпи насиље”

 

05.09.2014.

 

 

 

 

реализовала предавање

 

 

 

 

1 дан

 

 

 

11.

 

 

 

 

Шести међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа ,,Наша школа-безбедно окружење за постизање најбољих резултата”

 

Фебруар, 2015. присуство 3 дана

 

 

 

12. 5. Смотра сценског учитељског стваралаштва у Лесковцу Јун, 2015.год. Присуство и активно учешће 2 дана
13. Међународни научни скуп УКСП ИС 2015 ,,Унапређивање конкурентности српске привреде као оквир и подстицај инвестиција у Србији” Новембар,2015. Присуство 2 дана
14. Трећи интернационални симпозијум за директоре школа југоисточне Европе ,, Званични план дигитализације у школама југоисточне Европе” Новембар, 2015. Присуство 1 дан
15. Трећа међународна научна Агробизнис конференција МАК2016 ,, Западни Балкан и Европа” Јануар, 2016. Присуство 2 дана
16. Седми међународни симпозијум за директоре основних и средњихшкола,, Руковођење школом у 21.веку- знање, искуство, визија”

 

Фебруар, 2016. Присуство 2 дана
17. Стручни скуп-конференција ,,Школа и популациона политика” Мај, 2016. Присуство 1 дан
18. Осми међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа,, Нове тенденције у управљању школом” Април, 2017. Присуство 4 дана
19. 4. Национална конференција са међународним учешћем ”Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17”  Септембар, 2017. Излагање 2 бода
20. Стручни скуп-конференција,, Одговорност директора у образовном систему Републике Србије” Октобар, 2017. Присуство 2 бода
21. Девети међународни симпозијум за директоре основних и средњих школа,, За корак у иновацијама испред других” Март, 2018. Присуство 3 дана
22. ,,Нове технологије у образовању” Јун, 2018. Присуство 1 дан
23. ,, Академија Филиповић у служби модерног образовања” Септембар, 2018. Присуство 1 дан
24. ,,Европски фондови за пројекте-где их пронаћи, како их добити? Mеђународни симпозијум за директоре школа Новембар, 2019. присуство 4 дана
 

 

Студијска путовања
1. Студијско путовање у ОШ ,,Милун Ивановић“ у Студеници Април,2010.год. учешће у организацији и реализацији студијског путовања
2.

 

 

,,Београд на води” пример за  реализацију екскурзије-Креативна школа

 

05.06.2013.год.

 

 

Присуствовала

 

 

3. ,,Обилазак Јатових апартмана” Копаоник

 

20-21.09.2014.

 

присуствовала

 

4. Посета ментор школи за инклузивно образовање у Крагујевцу 26.11.2014. организатор
5. Обилазак објеката за наставу у природи на Златибору Март, 2016. организатор
6. Студијско путовање у Велес у Македнији Мај, 2017. организатор
7. Студијско путовање у Финску Новембар, 2017. учесник
Учешће у школским пројектима
1. Учешће у креирању  школских пројеката:

,,Развојни план школе 2004-2009.“

 

2004.год.

 

 

координатор
2. ,,Развојни план школе 2009-2014“ 2009.год. координатор
3. Учешће и координација пројекта,, Професионална оријентација на преласку у средњу школу“ 24.-26.08.2012. координатор
4. Пројекат,,Организација Дечје недеље на градском нивоу“ јун-октобар, 2013. учесник у изради и реализацији пројекта
5. Пројекат,, Стручно усавршавање учитеља” март-јун, 2014. учесник у изради и реализацији пројекта
6.

 

Пројекат: Отпад- Зар ћеш и како то да бациш фебруар, 2014. координатор пројекта
7. Пројекат: Читалићи Септебар, 2015. реализација пројекта
8. ИПА пројекти- прекогранична сарадња са Црном Гором

,,Заштита животне средине”

Август,2015. учешће у изради пројекта
9. Пројекат: Помози ми да откријем себе Октобар, 2015. координатор у изради пројекта
10. Пројекат за Јавне радове: Чувари природе октобар, 2015. реализација пројекта
11. Пројекат за Јавне радове: Дечији кутак септембар, 2015. реализација пројекта
12. Пројекат за Јавне радове: Помоћ и подршка ученицима са сметњама у развоју новембар, 2015. реализација пројекта
13. Мост француско српског пријатељства ,,Дани јоргована” Јануар, 2016. Учешће у изради и реализацији пројекта
14. ,,Концепт одрживог развоја кроз проблематику очувања биодиверзитета и обновљивих извора енергије” 2016. год. Учешће у реализацији пројекта
15. ,,Хоћу да сачувам планету” 2016. год. Учешће у изради и реализацији пројекта
16. ,, Климатске промене и млади“ 2019. год. Учешће у изради пројекта
Објављени радови
1. ,,Учење на даљину-е- образовање” – рад публикован у Зборнику Наставно-научног већа Техничког факултета у Чачку,број 810/30 од 14. априла 2010.год., ISBN 978-86-7776-105-9.

Научно-стручна Конференција са међународним учешћем

мај, 2010. коауторски рад
2. ,,Увек милом никад силом“-публикован рад у електронском Зборнику акредитованог републичког стручног скупа учитеља за школску 2011/12. год. бр.691 јун, 2012. коауторски рад
3. ,,Први светски рат”-презентован као пример добре праксе на акредитованом стручном скупу(ЗУОВ код С2842013) и публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа јун,2013.

 

 

 

коауторски рад
 

4.

 

 

 

 

,,Организација Дечје недеље” – презентован као пример добре праксе на акредитованом стручном скупу(ЗУОВ код С2842013) и публикован у електронском Зборнику акредитованог републичког скупа Јун,2014.

 

коауторски рад

 

5. ,,Прерада старе хартије”-публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2013/14.год. на XXVIII Сабору учитеља Србије и IX смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу Јун,2014.

 

коауторски рад

 

6. ,,Манифестација:Новогодишње посело,,-публикован рад у електронском Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања  за школску 2013/14.год. на XXVIII Сабору учитеља Србије и IX смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу Јун,2014.

 

коауторски рад
7. Ко ради себе гради- Презентован рад на XXIX Сабору учитеља у Београду за школску 2014/15.год. Јун, 2015. коауторски рад
8. Имам право на право- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2014/15.год. на XXIX Сабору учитеља Србије и X смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу Јун, 2015. коауторски рад
9. Декупаж у Шумарској школи- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2014/15.год. на XXIX Сабору учитеља Србије и X смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу Јун, 2015. коауторски рад
10. Новогодишња приредба- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2014/15.год. на XXIX Сабору учитеља Србије и X смотре стваралаштва учитеља у образовно-васпитном процесу Јун, 2015. коауторски рад
11. ,,Вршњачка едукација помоћу ИКТ,,- Зборник радова Наградног конкурса Дигитални час у школској 2015-2016. години                      Децембар, 2015. Коауторски рад
12. ,,Tуризам у бањама Србије и земљама Западног Балкана“         Јануар, 2016. Коауторски рад
13. ,, Живот и дело Вука Стефановића Караџића“- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2015/16.год. на Сабору учитеља Србије Јун,  2016. год. Коауторски рад
14. ,,Са децом око света- Бугарска”- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2015/16.год. на Сабору учитеља Србије Јун,  2016. год Коауторски рад
15. ,,Чиста вода је лепота, она је услов здравог живота“- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2015/16.год. на Сабору учитеља Србије, Београд, 18. и 19. Јун,  2016. год. Коауторски  рад
16. ,,Долином Јелениних јоргована“- публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2015/16.год. на Сабору учитеља Србије Јун,  2016. год. Коауторски рад
17. ,,Вршњак ментор“-презентован и публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2015/16.год. на Сабору учитеља Србије Јун,  2016. год. Коауторски  рад
18. ,, Хоћу да сачувам планету” Јун, 2017. год. Коауторски  рад
19.  ”Употреба савремених наставних средстава у функцији унапређења наставе”, рад презентован на 4. Националној конференцији са међународним учешћем ”Реинжењеринг пословних процеса у образовању РППО17” Септембар, 2017. Коауторски рад
20. ,, Ја у свету рада“, публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2017/18.год. на Сабору учитеља Србије Јун, 2018. Коауторски рад
21. ,, Када бих могао, променио бих…“ , публикован рад у електронском  Зборнику акредитованих програма сталног стручног усавршавања за школску 2017/18.год. на Сабору учитеља Србије Јун, 2018. Коауторски рад
 

 

Чланство у домаћим и међународним стручним организацијама, друштвима, удружењима
1. Члан Педагошког друштва Србије
2. Члан Краљевачког друштва учитеља
3. Члан Подружнице Педагошког друштва Краљево
4. Члан радне групе за израду Локалног плана акције за децу града Краљева
5. Члан Управног одбора КУД Абрашевић у Краљеву
6. Члан Удружења директора Србије
Друге квалификације
1. Завршила базичну едукацију (две године) Системске породичне психотерапије и тиме добила звање породични саветник
2. Напредовала у струци-стечено звање педагошког саветника

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com