План подршке новоуписаним ученицима, ученицима првог и петог разреда

План подршке новоуписаним ученицима, ученицима првог и петог разреда

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ МЕСТО
Упознавање са учеником који се први пут уписује у нашу школу и његовим родитељима -директор, помоћник директора

-секретар

 

-психолог

-педагог

-регулисање документације при упису ученика

 

-интервју (информативни, саветодавни, дијагностички)

-тестирање или брза процена способности

-мапирање потенцијалних проблема на којима треба радити

-Током школске године

-Упис првака – април, мај, јун

-Током школске године

Школа

 

 

 

 

Школа

Распоређивање ученика по одељењима -педагог

-психолог

-помоћник директора

-упознавање са ОС

-упознавање са вршњацима из ОЗ

-На почетку и током школске године Школа
Рад на адаптацији првака на нову средину

 

-учитељи

-стручна служба

-родитељи

-приредба за добродошлицу првацима

-посебно уређење школског простора за пријем првака

-разговор родитеља и ученика са ОС

-часови ОЗ ради јачања заједништва и толеранције у колективу

-родитељски састанци и часови ОЗ у циљу упознавања са школским правилима, правима и обавезама ученика, родитеља и наставника

-саветодавни разговори у стручној служби – по потреби

-након периода праћења и појачане сарадње са родитељима израда ИОПа и плана подршке за децу са посебним потребама

-почетак евидентирања битних података у личним картонима ученика

-На почетку и током школске године Школа
Рад на прилагођавању ученика петог разреда предметној настави -учитељи

-ОС

-стручна служба

-предметни наставници

-родитељи

-припрема ученика од стране учитеља за прелазак на предметну наставу

-радионице на часовима ОЗ у петом разреду на тему преласка са разредне на предметну наставу

-сарадња учитеља и ОС

-предаја личних картона вођених прве 4 године од стране учитеља

Одељенским старешинама

-упознавање ученика са предметним наставницима, кроз одржан час предметног наставника у 4. разреду, њиховим начином рада, критеријумима оцењивања итд.

-родитељски састанак у циљу упознавања родитеља са новим начином рада, предметном наставом, критеријумима оцењивања, мерама подизања нивоа безбедности и заштите ученика у школи итд.

Током школске године њиховог четвртог и петог разреда Школа

 

За реализацију плана подршке новоуписаним ученицима и ученицима првог и петог разреда задужене су одељенске старешине 1. и 5. разреда, стручна служба, а координатори су Данијела Гаровић за млађе разреде и Олга Раковић за старије разреде.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.