План рада компензаторских активности

План рада компензаторних активности

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Процена нивоа развоја, знања, способности ученика психолог

учитељ или

наставници

социјални статус ученика

тест способности

иницијални тестови

у току школске године а по упису ученика
Процена дужине трајања компензаторног рада психолог

учитељ или

наставници

на основу резултата тестова у току школске године а по упису ученика
Рад на оснаживању јаких страна Тим истицање

похвала

позитивно поткрепљење

током трајања плана, током школске године
Рад на стимулацији знања, вештина или способности којима ученик није овладао Тим едукација

вежбање

интеракција са вршњацима

 

током трајања плана, током школске године
Процена спремности за укључивање у редован школски живот Тим утвтврђивање напретка у стимулисаној области по реализацији плана, током школске године
Школовање уз компензаторна наставна средства Тим

Наставници

Ученици (слабовиди, наглуви, дислексиа и дисграфија,едукативна запуштеност; социоекономска депривираност услова живота ученика, кашњење у развоју говора; недовољно познавање српског језика и сл.)

Прилагођавање наставних метода и средстава и процена остварености нивоа постигнућа уз адекватнан начин провере знања током школске године

 

 

За реализацију плана рада компензаторних активности задужени су чланови Тима за инклузивно образовање.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.