План рада професионалног развоја

 План рада професионалног развоја

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИНРЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕНСКА ДИНАМИКА МЕСТО
Формирање школског тима за професионални развој и усвајање  на Наставничком већу Тим за професионални развој

Директор

НВ

– Гласање и усвајање изгласаног  на седници НВ.  

Август

 

Школа

Израда плана рада Тима за професионални развој Чланови Тима за професионални развој -Састанак Тима за професионални развој -Дискусија, извештај о реализацији плана рада из претходне шк. године  

Август

 

Школа

Имплементација плана рада професионалног развоја у планове ОС 7. и 8. разреда Чланови Тима за професионални развој

ОС 7. и 8.разреда

-Избор модела имплементације и израда акционог плана имплементације ПР у сарадњи са разредним већем 7. и 8. разреда Септембар

Октобар

 

Школа
Сарадња са Стручним Тимом за инклузивно образовање Тим за професионални развој

Директор

Стручни Тим за инклузивно образовање

 

-Састанак Тимова

-Договор, дискусија, организација рада

 

Новембар

Март

Школа
Повезивање са локалном заједницом – планирање активности у вези са реалним сусретима Чланови Тима за професионални развој

Директор

 

-Сарадња са институцијама, предузећима , НСЗ-ом Јануар

Март

Април

Средње школе

НСЗ

Предузећа

Реализација одабраних радионица Чланови Тима за професионални развој

Ученици 7. и 8. разреда,

Родитељи

-Спровођење радионица са ученицима и ОС 7. и 8.разреда

-Трибине

Током школске године Школа
Сарадња са стручним органима школе Чланови Тима за професионални развој

Чланови стручних органа школе

-Састанци, презентације, прикази, излагање

 

Током школске године Школа
Сарадња са родитељима Чланови Тима за професионални развој

ОС 7. и 8. разреда, Ученици 7. и 8. разреда

Родитељи

-Родитељски састанци

-Трибине

-Предавања

-Информисање

Током школске године Школа
Вођење евиденције о реализованим активностима из плана Чланови Тима за професионални развој -Прикупљање продуката, попуњавање фолдера,  презентације постигнућа ученицима и партнерима

-Креирање модела за евиденцију

-Формирање  и попуњавање фолдера евиденције о реализацији активности

Током школске године Школа
Извештавање о раду професионалног развоја Чланови Тима за професионални развој -Попуњавање извештаја, ПП презентација постигнућа

-Креирање и достављање извештаја: стручним и управним органима школе

На крају школеске године Школа

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.