План сарадње са институцијама локалне средине

АКТИВНОСТ НОСИОЦИ

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

НАЧИН

РЕАЛИЗАЦИЈЕ

ВРЕМЕ
Сарадња са основним школама Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

из школа које остварују сарадњу

-активности на спровођењу заједничких пројеката

-размена примера добре праксе

-сарадња око ученика који прелазе

-заједничко организовање стручних семинара

-размена искустава у циљу унапређења наставе и свих облика ваннаставних активности

-размена искустава у раду стручних органа и тимова школе

-размена искустава и идеја стручних сарадника итд.

Током шк. године
Сарадња са средњим школама Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

из школа које остварују сарадњу

-активности на спровођењу заједничких пројеката

-активности ПО

-активности око избора занимања и уписа у средњу школу

– заједничко организовање стручних семинара

-размена битних информација о талентованим и ученицима који имају тешкоће у учењу итд.

Током шк. године
Сарадња са Предшколском установом Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Наставници-васпитачи

Ученици

Родитељи

обе установе

-Организовање презентације рада наше школе у смислу предности уписа деце у нашу школу

-сарадња стручних служби, васпитача и родитеља око размене информација за поједину децу

-позивање предшколаца на приредбе наше школе

-позивање родитеља предшколаца на трибине, предавања и радионице у нашој школи која су њима интересантна итд.

Током шк. године
Сарадња са школама из других градова и држава Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи из школа које остварују сарадњу

-Размена искустава у реалиизацији свих сегмената живота и рада школе

-Братимљење

-ученичка размена и дружење

-упознавање другачијих обичаја, културе итд. и развој толеранције, прихватање различитости

По потреби тј. по указаној прилици
Сарадња са школама за децу са посебним потребама Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

из школа које остварују сарадњу

-Помоћ и саветовање у инклузивној настави (план рада, методе, наставна средства итд.)

-Организовање стручних семинара

-Помоћ у изради тестова за завршни испит за поједине ученике којима је потребна додатна образовна подршка

-Стручно саветовање и подршка родитељима деце са посебним потребама

-Подршка наставницима у инклузији итд.

Током шк. године

 

Сарадња са машинским и грађевинским факултетом у Краљеву Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

-Реализација активности ПО

-сарадња у припреми и реализацији угледних часова

-Сарадња у изради ИОПа за талентоване ученике и њихово укључивање у истаживачки центар факултета итд.

Током шк. године

 

Сарадња са Школском управом Краљево Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

-Саветодавни и инструктивни рад са просветним саветницима и просветним инспекторима у циљу унапређења васпитно-образовног рада

-Благовремено информисање о пројектима Министарства и учешће у њима

-Подршка и размена искустава у циљу унапређења инклузивног образовања

-Помоћ у напредовању и стицању звања наставника и стручних сарадника

-Сарадња и помоћ у разрешавању свих актуелних питања и недоумица у раду школе…итд.

Током године

 

Сарадња са локалном самоуправом Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

-Финансирање школе у складу са Законом о основама система образовања и васпитања (инвестиције, одржавање, превоз ученика и запослених, јубиларне награде…)

-Помоћ у поступку спровођења јавних набавки

-Помоћ у изради техничке документације и остале документације школе (дозволе, решења итд. Одељење за урбанизам)

-Сарадња у одређивању приоритета за инвестиције у нашој школи (Градско веће, Помоћник градоначелника за образовање)

-Сарадња са ИРК

-Сарадња са Одељењем друштвених делатности око ученика који се уписују у први разред

Током шк. године

 

Сарадња са јавним предузећима Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

-Помоћ око техничких услова и израде техничке документације за инвестиционо одржавање или нове инвестиције

-Надзор над извођењем радова

-Технички пријем радова

-Активности на спровођењу ПО

-Активности на спровођењу Плана заштите животне средине (улепшавање и озелењавање простора, машинско чишћење снега из дворишта школа, поклањање садница цвећа, заједничке акције у сакупљању секундарних сировина, едукације на тему рециклирања и одрживог развоја  итд…)

Током шк. године
Сарадња са Полицијском управом у Краљеву Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

-Спровођење превентивних и интервентних активности у циљу заштите ученика од насиља

-Уапређење безбедности у школи (дежурни полицајци)

-Унапређење безбедности у саобраћају (едукација и надзор на критичним раскрсницама и саобраћајницама на путу до школе)

-Превенција малолетничке деликвенције и болести зависности (едукације, трибине, предавања)

-Хитне полицијске интервенције у кризним ситуацијама итд…

Током шк. године
Сарадња са ЗЦ „Студеница“ Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

-Систематски прегледи и вакцинација у циљу праћења физичког развоја и здравља наших ученика (Дечји диспанзер)

-Организовање трибина, радионица, предавања, акција  у спровођењу активности здравственог васпитања (Саветовалиште за младе –репродуктивно здравље, здрав начин исхране, превенција хроничних, заразних и болести зависности, орална хигијена, здрави стилови живота итд…)

-Размена информацџија о ученицима који имају потешкоће у развоју и којима је потребна додатна образовна подршка (Развојно саветовалиште)

-Здравствена интервенција у ситуацијама акутног повређивања ученика или хитних здравствених проблема (интервенције Хитне помоћи)

-Праћење здравственог стања и размена информација са лекарима специјалистима о хронично оболелим ученицима или упућивање од стране школске стручне службе на спец. преглед (сарадња са лекарима специјалистима:дечји хирург, дечји неуролог, дечји психијатар, дечји ендокринолог, кардиолог итд.)

Током шк. године
Сарадња са Заводом за јавно здравље Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници

Ученици

Родитељи

-Активности у реализацији здравственог васпитања:

 -промоција здравих стилова живота

-контрола хигијенске исправности воде за пиће у школским објектима

-хигијена простора у коме живимо и радимо

-ментална хигијена

-Учествовање на конкурсима које Завод расписује (ликовни и литерарни) итд…

Током шк. године
Сарадња са Црвеним Крстом Краљево Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Секретар

Наставници задужени за рад Подмлатка ЦК

Ученици

Родитељи

Сарадња у реализацији активности:

-Плана Здравственог васпитања

– Плана Социјалне заштите

– Плана спортског живота и активности (Трка за срећније детињство)

-Заједничке хуманитарне акције

-Учествовање на такмичењима ЦК

-Заједничко обележавање значајних датума (Све се реализује организовањем трибина, предавања, едукација, радионица, пројекција филмова, такмчењима итд.)

-Учествовање на литерарним и ликовним конкурсима које расписује ЦК (нпр. Крв живот значи и сл.)

Током шк. године

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сарадња са Центром за социјални рад Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Наставници

Ученици

Родитељи – старатељи

-Активности у реализацији Пана социјалне заштите и Плана заштите ученика од насиља (Превенција и интервенција)

-Размена информација и подршка ученицима без родитељског старања који су смештени у хранитељске породице

-Размена информација о социјалном статусу наших ученика (породице примаоци НСП)

-Интервенција у случају деликвентног понашања

-Размена информација и помоћ у ситуацијам када су врши надзор над родитељством наших ученика

-Помоћ у ситуацијама великог броја изостанака када школа нема информацију о томе где се породица ученика налази итд…

Током шк. године
Сарадња са СОС  Киндердорф Дечјим селом Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Наставници

Ученици

Старатељи

-Размена информација у вези свих ученика смештених у СОС Дечјем селу који похађају нашу школу

-Писање периодичних извештаја одељенских старешина о успеху и дисциплини деце из СОС села

-Писање извештаја стручне службе (педагога или психолога) по захтеву СОС села или надлежног ЦСР

-Редовни састанци стручних служби ради договора за даљи рад са децом проблематичног понашања

-Недељна размена информација и сарадња ОС и СОС мама

-Сарадња Тима за ИО, ОС, СОС мама и стручног тима СОС села у изради педагошких профила и ИОПа за децу из села којима је потребна додатна образовна подршка

Током шк. године

 

Сарадња са привредним субјектима (приватним фирмама и предузетницима) Директор

Помоћник директора

Секретар

Стручни сарадници

Наставници

Ученици

Тим за ПО

-Реализација активности у споровођењу Плана ПО (реални сусрети)

-Донације привредника школи

и сл…

Током године
Сарадња са Установама културе у граду Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Наставници

Ученици

 

КЦ „Рибница“ –реализација заједничких радионица, фолклора, учествовање на ликовним конкурсима, промоцијама, предавањима исл.

Народни музеј

посете изложбама, заједничко организовање предавања, едукација, промоција, реализовање угледних часова у музејском простору итд.

Историјски архив

помоћ наставницима историје у прикупљању грађе и информација, у реализацији угледног часа, едукације о чувању и архивирању грађе и документације итд.

Градска библиотека „Стефан првовенчани“

учешће на трибинама, едукацијама, радионицама, предавањима, промоцијама, развијање љубави према књизи; доделом бесплатних годишњих чланарина ученицима који су редовни у активностима библиотеке;

-заједничко организховање посете дечјих песника нашим школама; помоћ у организацији и реализацији угледних часова; итд…

Краљевачко позориште

развијање љубави према глуми и позоришту организовањем представа за наше ученике по симболичним ценама;

сарадња у уступању простора позоришта и помоћ у организацији прославе јубилеја школе;

помоћ у препознавању ученика талентованих за глуму и упис у школу глуме итд…

Биоскоп „Кварт“-

бесплатне посете пројекцијама филмова у циљу едукације

Током шк.године
Сарања са Удружењима грађана Директор

Помоћник директора

Стручни сарадници

Наставници

Ученици

Сарадња са удружењима који заступају хронично болесне или инвалидне особе

-Размена информација о родитељима наших ученика који

-Размена информација о ученицима са посебним потребама

-Учествовање у организованим активностима

-Осмишљавање и реализација заједничких акција

-Помоћ у набавци одређених медицинских помагала или учила за децу на инклузивној настави

-Активности на промоцији родне равноправности и других људских и мањинских права итд…

Током шк. године

 

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com