Подршка ученицима

РАЗВОЈНИ  ЦИЉ:

 

  1. Унапредити функционисање система пружања подршке ученицима

 

ЗАДАЦИ АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
1. Подићи ниво подршке ученицима који имају потешкоће у учењу  1.1. Идентификовање ученика за које је неопходна индивидуализација у раду на основу анализе успеха

 

1.2.Индивидуализован рад са ученицима који имају потешкоће у циљу савладавања основних нивоа знања

 

1.3. Обављање саветодавних разговора са родитељима ученика са којима се ради индивидуализација

 

1.4. Организовање вршњачке помоћи у учењу на нивоу одељења и Вршњачког тима

 

 

 

1.5. Организовање радионице на тему:

Помозимо једни другима у прева-зилажењу тешкоћа у настави

 

Директор, Стручна служба, Педагошки колегијум, Наставници, Тим за ИО

 

 

Педагошки колегијум, директор, стручна служба, наставници, Тим за ИО

 

 

Стручна лужба, Наставници,

Тим за ИО

 

 

 

Вршњачки тим, Ученици

ОС, Педагошки колегијум

Родитељи, Стручна служба

 

 

 

Наставник задужен за рад Вршњачког тима

Вршњачки тим

ОС

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

2. Подићи ниво подршке ученицима у прилагођавању школском животу 2.1. Формирање тима за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

2.2. Израда плана за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

 

 

2.3. Реализација и праћење плана за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Директор

Педагошки колегијум

Наставничко веће

 

Директор

Стручна служба

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

Педагошки колегијум

ОС

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано.

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

3. Унапредити понуду ваннаставних активности 3.1. Испитивање интересовања ученика о ваннаставним активностима

 

 

3.2. Повећати понуду ваннаставних

активности у школи према интересовањима и способностима ученика, а у складу са ресурсима школе

 

3.3. Активирати ресурсе локалне средине у реализацији плана ваннаставних активности

 

Директор

Педагошки колегијум

ОС, Родитељи

Ученици

 

Директор

Педагошки колегијум

ОС, Наставници

 

 

 

Директор

Наставници

Педагошки колегијум

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

4. Унапређивати  социјални развој ученика кроз обуку за избегавање и међусобно решавање конфликата 4.1. Организовање едукативних радионица на тему ненасилне комуникације у сарадњи са Канцеларијом за младе, Саветовалиштем за младе и другим удружењима младих

 

 

4.2. На часовима одељењске заједнице,  организовање активности/предавања на тему ненасилне комуникације и конструктивног решавања проблема

 

4.4. Организовање активности у циљу  промоције хуманих вредности

Стручна служба, ОС

Ученици – Вршњачки тим, Представници КЗМ, Саветовалишта за младе и других удружења младих

 

 

 

 

 

Стручна служба, наставници, ученици

 

 

 

 

 

Хуманитарна секција

Вршњачки тим

ОС, Ученици

Директор

Стручна служба

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

5. Унапредити информисање ученика, родитеља и запослених у школи 5.2. Благовремено постављање обавештења на паноима

 

 

5.4. Редовно ажурирање сајта о свим дешавањим у школском животу

 

 

 

 

 

5.5. Употреба разгласа у циљу брзог информисања свих ученика и наставника

Директор

Стручна служба

Секретар

Тим за маркетинг

 

Директор

Стручна служба

Секретар

Тим за маркетинг

Наставник информатике задужен за одржавање сајта школе

 

Директор,

стручна служба, секретар,

Тим за маркетинг

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године

по потреби

 

6. Израда компензаторског програма и компензаторског плана за подршку ученицима

 

 

6.1. Израда компензаторског плана  рада

 

6.2. Реализација плана компензаторских активности

 

 

 

 

 

 

6.3. Праћење ефеката реализованог плана

компензаторских активности

 

Педагошки колегијум

Стручна служба, Директор

 

Педагошки колегијум

Стручна служба

Директор, Наставници

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

 

 

Педагошки колегијум

Стручна служба

Директор, Наставници

Тим за подршку ученицима у прилагођавању школском животу

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

Почев од школске 2014/15. године по потреби

 

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године по потреби

 

 

7.Развијати инклузивну праксу школе 7.1. Обезбедити педагошкe асистентe

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Размена и преношење искустава

у подршци појединцима, групама

и целом одељењу у инклузивној настави

 

 

7.3. Информисање наставнике о ре-сурсима у локалној заједници који су им расположиви за подршку у инклузивној настави

 

7.4. Обезбедити део неопходних финансијских средстава за подршку ученицима са сметњама у развоју

 

7.5. Унапредити сардњу са Удружењима родитења деце са сметњама у развоју и из осетљивих група

 

7.6.Сарађивати са школама које су специјализоване за рад са одређеним развојним проблемима деце (глуви-наглуви; слепи-слабовиди; ментално ометени итд.)

 

Директор

Школска управа

Локална самоуправа

НСЗ, Удружења грађана

Секретар, Тим за ИО

Педагошки колегијум

Педагошки асистенти

 

 

 

Наставници, ОС

Тим за ИО

Стручни активи за област предмета

ОВ, НВ

 

 

Директор

Стручна служба

Тим за ИО, НВ

 

 

Директор

Локална самоуправа

Донатори, Родитељи

Удружења грађана

 

Стручна служба

Удружење родитеља

Тим за ИО

 

 

Директори школа

Тим за ИО

Секретар

Наставници школа

Тим за СУ

Почев од школске 2015/16. године

континуирано

 

 

 

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

 

Децембар 2016. године

-планирање буџета

континуирано

 

Почев од школске 2015/16. године континуирано

 

 

Почев од школске 2014/15. године континуирано

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com