План израде ИОП-а на основу анализе напредовања у учењу

План израде ИОП-а на основу анализе напредовања у учењу

 

АКТИВНОСТИ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ВРЕМЕ МЕСТО
Праћење школских активности ученика првог разреда који су на психолошком тестирању постигли слабије резултате од просечних ОС

Тим за ИО

Праћење досадашњих образовних постигнућа, учења, мотивације, интересовања, развијености специфичних вештина

Процена могућности напредовања кроз савладавање садржаја наставних предмета

Процена социјалних вештина

Процена комуникацијских вештина

Процена самосталности и бриге о себи

Процена утицаја спољашњег окружења на учење

Септембар

Октобар

Школа
Одређивање мера индивидуализације и израда педагошког профила ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Родитељи

Састанак Тима за ИО са родитељима, ОС и наставницима ради процене јаких страна и интересовања и потреба за подршком Крај октобра Школа
Одређивање области за које је потребно урадити ИОП 1 на основу израђеног педагошког профила ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Родитељи

Састанак Тима за ИО са родитељима, ОС и наставницима Крај октобра Школа
Одређивање предмета, у области учење, за које је потребно прилагодити начин рада, садржај, исходе и стандарде постигнућа ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Родитељи

Састанак Тима за ИО са родитељима, ОС и наставницима Крај октобра Школа
Израда  и усвајање ИОПа 1, 2 и 3 ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Родитељи

Педагошки колегијум

Састанак Тима за ИО са родитељима, ОС и наставницима

Састанак Педагошког колегијума

Почетак новембра Школа
Прибављање мишљења ИРК за ученике за које је потребно прилагодити циљеве, садржај, исходе и начине учења Психолог

Родитељи

Писање захтева ИРК за процену потреба за додатном образовном, здравственом или социјалном подршком

Добијање Решења ИРК

Октобар

Током школске године

Школа

Локална самоуправа

Анализа успеха ученика који наставу похађају по ИОПу након истека реализације ИОПа ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Педагошки колегијум

 

Састанак и анализа реализације ИОПа по областима и учења по предметима за сваког ученика који наставу похађа по ИОПу Јануар Школа
Анализа успеха ученика који имају велики број недовољних оцена и потешкоће у праћењу и савладавању наставних садржаја

(свих или појединих)

ОС

Одељенско веће

Тим за ИО

Родитељи

Састанак и анализа досадашњих постигнућа, начина учења, мотивације, савладаности одређених вештина и наставних садржаја

Процена потребе за додатном подршком у образовању

Након класификационих периода Школа
Анализа успеха ученика који својим постигнућима превазилазе садржаје наставног плана и програма

(талентовани ученици – ИОП3)

ОС

Одељенско веће

Тим за ИО

Родитељи

Састанак и анализа досадашњих постигнућа, начина учења, мотивације, савладаности одређених вештина и наставних садржаја

Процена потребе за додатном подршком у образовању

Након класификационих периода 

 

Школа
Израда ИОПа за (наредни период) уз ревидирање садржаја, исхода и стандарда постигнућа и усвајање ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Педагошки колегијум

 

Постављање нових циљева, садржаја, исхода у складу са урађеном анализом Јануар

Октобар

Школа
Израда извештаја о реализацији ИОПа за предвиђени период и информисање свих укључених у инклузивно образовање ОС

Предметни наставници

Тим за ИО

Родитељи

Педагошки колегијум

 

Писање извештаја

Обавештавање на састанцима

На крају првог и другог полугодишта Школа

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.