План рада социјалне заштите ученика

План рада социјалне заштите ученика

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Прикупљање података о социјалној структури ученика по одељењима и на нивоу школе -Попуњавање образаца социјалне структуре ученика

Статистичка обрада података

-Одељенске старешине

-Родитељи

-Стручна служба

Септембар Школа
Организовање хуманитарних акција за материјално (и/или здравствено) најугроженије ученике -Израда честитки или других ученичких продукта

-Организовање продајних изложби (сајмова)

-Прикупљање материјалних средстава (од продајних изложби или прилога ученика и запослених)

-Прикупљање гардеробе, школког прибора, играчки, слаткиша итд. ради прављења хуманитарних пакетића

-Одељенске старешине

-Ученички парламент

-Хуманитарна секција

-Сви ученици и запослени

Током школске године Школа
Помоћ у виду бесплатне наставе у природи, бесплатне екскурзије и бесплатне ужине -Одређивање ученика на нивоу одељења

на часовима ОС

-Одељенска заједница

-Одељенски старешина

-Агенција која изводи наставу у природи или екскурзију

-Добављач ужине

Током школске године Школа
Саветодавни рад са родитељима (старатељима) о правима из социјалне заштите Саветовање о правима из области:

-Насиље у породици

-права на медицинска помагала

-права на једнократну новчану помоћ

-права на персоналну асистенцију

итд.

-Одељенске старешине

-Стручна служба

 

Током школске године Школа
Сарадња са Центром за социјални рад -Размена битних информација о ученицима и њиховим породицама усменим или писаним путем

-Пријава злостављања или занемаривања ученика и сарадња у решавању проблема

-Пријава изостајања ученика са наставе у ситуацијама када није могуће остварити контакт са породицом

-Заједничко праћење старатељства над ученицима

-Састанци са представницима ЦСР итд.

-Одељенски старешина

-Психолог

-Педагог

-ЦСР

 

-Током школске године

-По потреби

Школа

ЦСР

Сарадња са Здравственим центром „Студеница“ и Полицијском управом у Краљеву -Пријава насиља или деликвентног понашања у школи

-Долазак у школу полицајаца ради интервенције у ситуацији вршњачког насиља

-Преглед и здравствени извештај о тежини повреда

-Преглед општег здравственог стања ученика (потхрањеност, болести авитаминозе, неправилан начин исхране, процена физичког раста и развоја због занемарености или запуштености) итд.

-Стручна служба

-Одељенске старешине

-Педијатри

-Хитна помоћ

-Инспектори ПУ

 

-Током школске године

-По потреби

Здравствени центар

-ПУ одељење у Рибници

-Школа

Сарадња са Црвеним крстом -Додела помоћи угроженим породицама наших ученика

-Сарадња у организацији хуманитарних акција секције Подмлатка Црвеног крста усмерене ка најугроженијим ученицима у школи

-Помоћ у организацији прикупљања и превоза хуманитарних пакета

-Помоћ у повезивању са удружењима инвалида, добровољним даваоцима крви итд.

-Тим задужен за рад секције Подмлатка Црвеног крста

-Ученици чланови секције Подмлатка ЦК

-Ученици и запослени чланови ЦК

Током школске године Школа

Црвени крст

Сарадња са СОС дечијим селом -Размена битних информација о ученицима, штићеницима СОС дечијег села, усменим или писаним путем

-Пријава злостављања или занемаривања ученика и сарадња у решавању проблема

-Пријава изостајања ученика са наставе

 – Састанци са представницима СОС дечијег села итд.

-Директорка

-Помоћник директорке

-Одељенски старешина

-Психолог

-Педагог

-СОС маме

-СОС тете

-директорка и стручна служба СОС дечијег села

Током школске године Школа

СОС дечије село

 

План рада социјалне заштите ученика реализује се у сарадњи са Подружницом Црвеног крста у нашој школи.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.