План рада Тима за професионални развој

План рада Тима за професионални развој

 

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
1. Усвајање плана рада Тима

2. Организовање и спровођење анкетирања ученика 8. разреда о професионалним интересовањима

3. Договор о изради и ажурирању Кутка за Професионални развој у школи, на сајту школе и ФБ. страници

4. Текућа питања

 

-Састанак  тима за ПО

 

-ОС 7. и 8. разреда

 

 

 

 

 

 

-Координатор

-ОС 7. и 8. разреда

 

 

 

 

-Директор школе     – Координатор

-Чланови тима

-Чланови Стручног тима

 

 -Одељенска већа

 

 

 

-Чланови тима, ученици, УП

 

 

 

Септембар/Октобар Школа
1. Припрема и реализација радионица на тему могућности наставка школовања након завршене ОШ на часовима ОС      

2. Подела задужења за организовање трибине Експерти у школи

3. Текућа питања

 

– Састанак тима за ПО

– Извештај

-Разговор са члановима тима

 

 

-Договор о раду

 

 

 

-Координатор тима

-Директор школе

-ОС 7. и 8. разреда

 

 

 

-Координатор тима –Чланови тима

-Родитељи

– Лок.самоуправа, -НСЗ…

Новембар/Децембар

 

 

 

 

 

 

До краја првог полугодишта

 

 

 

 

Школа

 

1. Разматрање реализованих активности из Плана ПР за прво полугодиште и сугестије за даљи рад      

2. Договор о организовања реалних сусрета

3. Организовање предавања из области информисања о занимањима

4. Текућа питања

– Анализа досадашњих активности

-Дискусија

 

 

 

-Договор о раду

 

 

 

 

 

 

 

 

-Координатор           -Чланови тима за ПО

-Стручна служба

 

 

 

 

 

 

 

-Координатор тима

-Директор школе

-ОС 7. и 8. разреда

-Наставници

 

 

 

Јануар-Фебруар

 

 

 

 

 

 

-Након првог полугодишта

 

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

1. Планирање и спровођење састанка наших ученика 8. разреда који се образују по ИОП-у 2 са ШОСО „Иво Лола Рибар“ и промовисање занимања које школа поседује

2. Договор о организовању Реалних сусрета и испробавању праксе у Пољопривредно-хемијској школи ,,др Ђорђе Радић“

3. Информисање ученика 8. разреда о активностима средњих школа везаним за упис у исте (Дани отворених врата)

4. Текућа питања

 

– Састанак тима за ПО

– Договор о раду

 

– Договор о раду

-Чланови тима

-Директор школе

-Наставници

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Наставници

-Ученици

Март

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

Пољопривредно-хемијска школа,, др Ђорђе Радић“

 

 

 

 

 

Средње школе

1. Разматрање реализованих активности из Плана ПР и сугестије за даљи рад      

2. Договор о организовању посете Сајму образовања

3. Организовање индивидуалних саветодавних разговора са ученицима који имају недоумица о правом избору средње школе

4. Договор о организовању трибине за ученике и родитеље ,,Куда после Основне школе“

5. Текућа питања

– Састанак тима за ПО

-Дискусија

-Извештај

 

 

 

 

-Договор о раду

 

 

 

 

-Договор о раду

 

 

 

-Договор о раду

-Чланови тима

-Директор

 

 

 

 

 

-Наставници             -Родитељи                 -Ученици

-Лок.самоуправа

-Школска управа

 

Чланови тима

 

 

 

-Стручна служба

-Директор

Април Школа

 

 

 

 

 

 

На градском нивоу

 

 

 

 

Предузећа

1. Договор о информисању ученика за подношење пријава за лекарску комисију (ако има таквих ученика)

2. Упознавање ученика са начином попуњавања листе жеља

3. Текућа питања

– Састанак тима за ПО

 

ОС 8.разреда

-Чланови тима

-Родитељи/

старатељи

 

 

 

 

-ОС 8.разреда

 -Школска комисија за спровођење ЗИ

Мај Школа
1.Разматрање извештаја одељењских старешина о упису ученика 8. разреда у средњу школу на жељено занимање

2.Разматрање извештаја о раду Тима и сугестије за рад у наредној школској години

3.Текућа питања

-Састанак тима за ПО

-Извештај

-Дискусија

 

 

 

-Извештај

-Дискусија

-Координатор

-Директор

-Чланови Тима

 

Јун-август Школа

 

За реализацију плана рада Тима за професионални развој задужене су одељенске старешине 7. и 8. разреда, а координатор је педагог школе Драгана Милетић. Представник Савета родитеља који учествује у раду Тима за професионални развој је Драгица Иванковић.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.