План рада здравственог васпитања

План рада здравственог васпитања

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Унапређивање и брига о здрављу ученика Систематски преглед ученика

– 1. разреда

– 3. разреда

– 5. разреда

– 7. разреда

 

Контролни систематски преглед ученика који су на систематском прегледу издвојени са здравственим проблемима:

– 2. разреда

– 4. разреда

– 6. разреда

– 8. разреда

 

Вакцинација ученика

– пред полазак у 1. разред

– 6. разреда

– 7. разреда (допуна)

– 8. разреда

 

Стоматолошки превентивни преглед ученика

-1. разреда (заливање сталних зуба ради превенције каријеса)

-5. разреда

 

Превентиван здравствени преглед ученика пред екскурзију

– 6. разреда

– 7. разреда

– 8. разреда

 

Превентиван здравствени преглед ученика уочи реализације наставе у природи

-од 1.-4. разреда

 

Систематски преглед ученика 8. разреда за упис у средње школе

 

 

Збрињавање ученика при акутним болесним стањима у школи

 

 

Лекарски преглед ради ослобађања од наставе физичког васпитања

Саветовалиште Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

 

Саветовалиште Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

 

 

 

 

 

Саветовалиште Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

 

Стоматолошка служба у школи

Школа

Родитељи

Ученици

 

 

 

Изабрани педијатар Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

 

 

Изабрани педијатар Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

 

Медицина рада

Школа

Родитељи

Ученици

 

Школа

Родитељи

Хитна служба

Педијатар

 

Изабрани педијатар Дечјег дома здравља

Школа

Родитељи

Ученици

септембар-децембар

 

фебруар-јун

 

 

 

фебруар-јун

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март-јун

 

 

септембар-децембар

 

 

 

 

 

октобар

 

 

септембар

 

април

 

 

 

 

 

 

 

април

 

 

 

 

 

 

јануар (за војну школу)

мај

 

 

Током школске године

 

 

Током школске године

 

 

 

Дечји дом здравља

 

 

 

 

 

Дечји дом здравља

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дечји дом здравља

 

 

 

 

 

Стоматолошка ординација у школи

 

 

 

 

 

Дечји дом здравља

 

 

 

 

 

 

Дечји дом здравља

 

 

 

 

 

Медицина рада ЗЦ Студеница

 

 

 

Школа,

Хитна помоћ,

Дечји дом здравља

 

Дечји дом здравља

Стицање знања, умења, ставова и вредности у циљу очувања и унапређивања здравља Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

 

 

Едукација на тему Леп осмех – здрви зуби

(израда паноа по учионицама)

ОС

Наставници Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

 

Школски стоматолог

ученици 5. разреда

Током школске године

 

 

 

 

 

 

Март

Школа

Локална заједница

 

 

 

 

 

 

Школа

Развијање здраве личности, мотивисање и оспособљавање ученика као активних учесника у очувању свог и туђег здравља Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

 

 

Обележавање Светског дана вода (ученички радови и пано у холу школе)

 

 

„Крв живот значи“ учешће на ликовном и литерарном конкурсу

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

 

Наставници

ученици

 

 

 

 

Наставници

ученици

Црвени крст

 

Током школске године

 

 

 

 

 

 

22.март

 

 

 

 

 

Фебруар

Школа

Локална заједница

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

 

Школа

Локална заједница

 

Подстицање позитивног односа према здравим стиловима живота (бављење физичким активностима, здрав начин исхране, временско структуирање активности у току дана итд.) Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

Организовање

„Недеље здраве исхране“ – Сајам здраве хране

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Црвени крст

Хуманитарна секција „Подмладак Црвеног крста“

Током школске године

 

 

 

 

Октобар

16.октобар-Светски дан хране

17.октобар-Међународни дан гладних

Школа

Локална заједница

 

 

 

 

Школа

Стицање знања о сопственом физичком и менталном развоју и развојним променама Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

Трибина „Физичке и психичке карактеристике у адолесценцији“

ОС

Наставници

Стручна служба

Ученици

Црвени крст

Хуманитарна секција „Подмладак Црвеног крста“

Здравствене установе у граду

Током школске године

 

 

Мај

Школа

Локална заједница

 

 

Школа

Развијање хуманог односа према болесним, старим особама (или особама са повредама, посебним потребама итд.) и спремности да им се пружи помоћ Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

Такмичење школских екипа Подмлатка Црвеног крста у пружању прве помоћи

 

Посета Геронтолошком центру у Матарушкој Бањи „Поштујемо и штитимо старе и немоћне“

ОС

Наставници

Стручна служба

Ученици

Црвени крст

 

Хуманитарна секција „Подмладак Црвеног крста

 

ОС

Ученици 5. и 6. разреда

Током школске године

 

 

 

Друго полугодиште

март-јун

 

 

 

 

Октобар

Школа

Локална заједница

 

 

 

Локална заједница

Република

 

 

 

 

Геронтолошки центар

Препознавање штетних утицаја по здравље и овладавање вештинама заштите Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

 

 

 

Обележавање Светског дана борбе против туберкулозе

(ликовни и литерарни радови)

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

ПУ у Краљеву

 

Наставници

Ученици

Током школске године

 

 

 

 

 

 

 

24.март

Школа

Локална заједница

 

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

Унапређивање хигијенских и радних услова у школи и елиминисање утицаја који штетно делују на здравље Часови ОС

Ваннаставне активности

 

Упознавање са ризиком болести прљавих руку

(вршњачка едукација, ликовни и литерарни радови)

Сви запослени у школи

Ученици

 

Наставници

Ученици 1.-4. разреда

волонтер Црвеног крста

Током школске године

 

Март

Школа

 

 

 

Школа

 

Стицање знања и развијање свести о избегавању ризичног понашања као узрока низа здравствених проблема Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

 

 

 

Реализација Трибине  „Стоп трафикингу“ и пројекција филма „Сестре“

 

 

 

Обележавање Дана борбе против АИДСа

(Ликовни и литерарни радови; радионица)

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

ПУ у Краљеву

 

Наставници

Стручна служба

Црвени Крст

ПУ у Краљеву

ученици и родитељи 5.-8.разреда

 

Наставници

Стручна служба

Црвени Крст

Саветовалиште за младе ЗЦ „Студеница“

Током школске године

 

 

 

 

 

 

 

Новембар

 

 

 

 

 

 

 

1. децембар

Школа и локална заједница

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

 

 

 

Школа

Развијање свести о последицама употребе дрога и свих психоактивних супстанци Редовна настава

Ваннаставне активности

Ваншколске активности

 

 

 

 

 

Обележавање месеца борбе против болести зависности

 

 

Национални дан борбе против пушења

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

ПУ у Краљеву

 

ОС

ученици старијих разреда

ПУ,ЦК

 

Хуманитарна секција

Током школске године

 

 

 

 

 

 

 

Новембар

 

 

 

 

31.јануар

Школа и локална заједница

 

 

 

 

 

 

 

Школа

Локална заједница

 

 

Библиотека

Рад на здравственој заштити ученика кроз промоцију важности редовних систематских прегледа и значаја вакцинације Систематски прегледи и редовне вакцинације ученика 3, 5 и 7. разреда

Здравствени преглед ученика 8. разреда

Систематски преглед ученика уочи екскурзија и настава у природи

Редовни стоматолошки прегледи

ОС,

Ученици,

Родитељи,

Педијатри,

Школски стоматолог

Током школске године Школа

ЗЦ“Студеница“-Дечји диспанзер

Медицина рада

Остваривање активног односа и узајамне сарадње школе,породице и заједнице на развоју, заштити и унапређењу здравља Организовање трибина, предавања, радионица, приказа филмова, акција, едукативних семинара итд.

 

 

Обележавање светског дана здравља кроз учешће у градским манифестацијама

ОС

Наставници

Ученици

Стручна служба

Породица

Здравствене установе у граду

Црвени крст

ПУ у Краљеву

 

 

Током школске године

 

 

 

 

 

 

 

7. април

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа, локална заједница

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.