Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања

АКТИВНОСТИНАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕНОСИОЦИ АКТИВНОСТИВРЕМ ЕМЕСТО
– Усвајање плана рада тима -Подела задужења унутар Тима -Упознавање са планом превентивних и интервентних активности – Израда плана упознавања и подсећања ученика, родитеља, старатеља и свих запослених у школи са кодексима понашања, мање безбедним местима ушколи и ван ње, времену као и најхитнијим поступцима и процедурама у случају насиља -Израда плана појачаног надзора на мање безбедним зонама и у времену појачаног ризика по безбедност ученика -Провера истакнутости Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље на свим видним местима школе и сајту школе -Интервентне активности -Текућа питањаИзлагање Извештавање Дискусија Предлагање Усвајање АнкетирањеТим Вршњачки тим ОС Наставничко веће Ученички парламентСептембарШкола
Извештаји чланова Тимао реализацији планираних превентивних активности за протекли период -Обележавање Дана борбе против трговине људима (18.октобар) -Обележавање Дана толеранције (16.новембар) -Oбележавање месеца борбе против болести зависности са акцентом на превенцију употреба дрога- психоактивних супстанци -Активности везане за организацију Дана Школе (безбедност ученика и присутних) -Планирање стручног усавршавања чланова Тима и наставног особља -Интервентне активности -Текућа питањаИзвештавање Дискусија Планирање Предлагање Пројекција филма „Сестре“Тим ОС Ученички парламент Наставници РодитељиОктобар- НовембарШкола
Извештававање чланова тима о реализованим активностима у протеклом периоду -Организовање радионица о врстама насиља Организовање предавања о АИДСу -Интервентне активности -Текућа питањаИзлагање Извештавање Дискусија ПредлагањеТим Ученички парламент Наставници Стручњаци ЦК и ПУДецембар – ЈануарШкола
-Подношење извештаја директору -Разматрање извештаја ОС о првом нивоу насиља – Праћење ефеката предузетих мера превенције -Интервентне активности -РазноИзвештавање Предлагање ДоговорТим НаставнициФебруарШкола
– Искуства представника Ученичког парламента о активностима заштите деце од насиља -Обележавање Дана борбе против дискриминације -Активности везане за превенцију дигиталног насиља и ризичног понашања ученика птиликом употребе ИКТ – Сарадња Ученичког парламента са УП у другим школама -Интервентне активности -РазноИзлагање Извештавање Дискусија ПредлагањеТим Ученички парламент НаставнициМарт – АприлШкола
Праћење ефекатапредузетих мерапревенције -Праћење ефеката урађених Оперативних планова заштите Обележавање Недеље различитих култура -Интервентне активности -РазноИзлагање Праћење Извештавање ПредлагањеТим Ученици НаставнициМајШкола
-Подношење извештаја директору Извештај о реализацији Програма заштите децеод дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања Извештај о реализацијиплана рада ТимаИзрада Плана рада Тима за наредну школску годину Израда Плана превентивних активностиРазноПодела задужења Извештавање Дискусија ПредлагањеТимЈунШкола

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Расподела задужења у тиму

Матична школа- старији разреди

Весна Милачић

Тања Ивановски

Матична школа – млађи разреди

Јелица Крушчић

Катарина Шулубурић

Издвојено одељење Берановац – старији разреди

Јасмина Карајовић

Мирјана Максимовић

Катарина Ћирић

Издвојено одељење Берановац- млађи разреди

Владанка Спасојевић

Тања Пршић Михајловић

Издвојено одељење Каменица- млађи разреди

Невена Јаковљевић

Стручни сарадници: Оливера Тијанић, педагог

                                    Ивана Стајић, педагог

                                    Мира Милутиновић, психолог

Представник Савета родитеља –Дарко Стојановић

Представник Ученичког парламента –Ива Ристић

Представник локалне самоуправе-Ана Стефановић

Координатор Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је Биљана Вујашевић.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.