Превенција насиља

План превентивних активности

 

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Формирање

тима за унутрашњу заштитну мрежу

Избор и именовање чланова унутрашње заштитне мреже Директор

Стручни сарадници

Наставници

Учитељи

Почетак школске године Школа
Упознавање са планом превентивних и интервентних активности Дефинисање улога и одговорности и подела задужења у примени процедура и поступака;

Информисање ШО, СР, ученика и наставника о томе

Директор

Стручни сарадници

Координатор ТимаЗЗЗ

Ученици

Родитељи

 

Почетак школске године Школа
Утврђивање мање безбедних зона и времена појачаног ризика по безбедност ученика Маркирање опасних зона и појачан надзор у време повећаног ризика Директор, Тим ЗЗЗ, дежурни наставници Током школске године Школа, школско двориште

окружење школе

Примена Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље Информисање, дорада Кодекса, поштовање Кодекса, прихватање и придржавање правила ОС, Тим ЗЗЗ Током школске године Школа, школско двориштеокружење школе
Развијање климе прихватања различитости, толеранције и међусобног уважавања 1.Активности у оквиру Дечје недеље:

-Упознавање са конвенциојом о правима детета

-Дечја и људска права

 

2.Активности хуманитарне секције:

-Помоћ Старим и немоћним лицима

-Прављење пакетића за социјално угрожену и болесну децу

 

3.Часови ОС

-Није тешко бити фин

– Брига о биљкама и животињама

-Учим правилно да се понашам

– Толеранција –шта је то

– Мој друг заостаје у развоју-како да помогнем

– Будимо хумани људи

– Развијање толеранције, хуманости и поштовања различитости

 

4.Часови редовне наставе

Страни језик: учење о другим културама, традицији и обичајима народа чији се језик изучава

Верска настава/грађанско васпитање: учење о другим религијама, обичајима, права и обавезе грађана, развој друштвено одговорног понашања

-Предавање на тему Родна равноправност за УП

-Радионица на тему Разбијање предрасуда за УП

-Вршњачка подршка ученицима на ИО

Наставници

Ученици

 

 

 

УП

 

Подружница ЦК

 

 

 

 

 

 

 

ОС
Ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници енглеског, немачког и италијанског језика

 

 

Наставници верске наставе и грађанског васпитања

 

 

Координатори УП

 

Координатори УП

Чланови УП
Одељенске заједнице

Прва недеља октобра

 

 

 

 

 
Октобар
Новембар

 

Јануар

 

 

 

Према оперативним плановима ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

 

Март

 
Април

 

 

Током школске године

Школа
Подизање нивоа осетљивости свих учесника у школском животу за препознавање и решавање проблема насиља 1.Часови ОС

– Злостављање шта је то ?

– Не желим да будем насилник

– Како превазићи сукоб

– Шта са проблемима

– Конфликти и шта са њима

2.Часови редовне наставе

Српски језик: анализа узрока и последица насиља у књижевним делима

 

Историја: анализа историјских догађаја и помирења међу народима

 

 

3. Активности Хуманитарне секције

 

– радионице Стоп трафикингу

 

 

-пројекција филма Сестре

ОС

 

 

 

 

 

 

Наставници Српског језика

 

 

 

Наставници историје

 

 

 

Подружница ЦК у школи

 

Ученици виших разреда, чланови Подружнице ЦК

 

Подружнице ЦК

ученици 7. и 8. разреда, ЦК

Према оперативним плановима

 

 

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

Према оперативним плановима

 

 

Током школске године
Новембар

 

 

 
Април

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа и локална заједница

 

 

 

 

Биоскоп Кварт

Подстицање социјализације и развој социјалних вештина, ненасилних облика понашања и комуникације 1.Часови ОС

– Школско двориште-место за одмор и дружење

– Како да решим проблем?

– Помажем другу у невољи

– Како бити добар друг

– Понашање ученика на јавном месту

– Однос према другу

– Социјални притисак вршњака и проблеми у понашању

– Како помоћи злостављаној особи?

2. Часови редовне наставе

Физичко васпитање: уважавање разлика у физичком развоју, јачање тимског духа, прихватање неуспеха, фер плеј

-Израда правила понашања у школском спорту и спортским активностима

3. Радионице на тему ненасилне комуникације УП

4. Реализација плана рада социјалне заштите ученика

6. Едукација наставника на тему Медијација

ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници физичког васпитања

 

 

 

 

УП

 

 

 

 

 

Хуманитарна секција

Директор

Едукатори

Наставнцици

Током школске године Школа
Сарадња са локалним институцијама, службама, НВО и појединцима 1.Предавање Безбедност у саобраћају за ученике 1. разреда

2.Радионице на тему Ненасилна комуникација за УП

3.Предавање на тему Понашање у ванредним ситуацијама за ученике нижих разреда и СР

-Подизање нивоа безбедности на путу од куће до школе

 

 

4.Учешће у хуманитарним акцијама ЦК

 

 

5. Трибина Ризични облици понашања –инспектор за малолетничку деликвенцију

 

6.Збрињавање паса луталица из школског дворишта и окружења школе

 

ПУ, ЦK

Координатори УП
Канцеларија за младе

Ватрогасна служба ПУ

 

 

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева

Дирекција

 

ЦК; Подружница ЦК у школи

 

 

ПУ Краљево

 

 

 

 

ЈКП Чистоћа, радници Азила за животињсе

септембар

 

 
новембар

 

 

децембар

 

 

 

континуирано

 

 

 

Током школске године

 

Март

 

 

 

 

Током школске године

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локална заједница

 

 

Школа

 

 

 

 

Школско двориште и окружење школе

Подизање нивоа опште безбедности 1.Часови ОС

– На путу од куће до школе

– Безбедно понашање у саобраћају

– Безбедно кретање у саобраћају

– Бринемо ли о безбедности у саобраћају

 

2. Часови редовне наставе

Географија

– природне непогоде (земљотреси, поплаве, суше итд.), недостатак воде, хране, хуманитарне катастрофе и помоћ угроженим

 

3.Дежурство и појачана сарадња са школским полицајцем нарочито у време појачаног ризика

 

4.Дежурство ученика

5.Појачано дежурство наставника

 

5.Додела задужења појединим ученицима 8. разреда за одржавање реда у време великог одмора

 

6.Унапређивање система видео надзора

 

7.Реализација плана рада здравственог васпитања

 

8. Реализација плана рада хуманитарне секције

 

9.Обележавање недеље Школа безбедна средина за све (Безбедно од куће до школе, „Не дам да те нико дира“ итд…)

Ученици

 

 

 

 

 

 

 

Наставник географије

Ученици

 

 

 

 

 

 

Школски полицајац

 

 

 

 

Дежурни ученици и дежурни наставници

 

Стручна служба

 

 

 

 

Директор

 

 

Учитељи

 

 

Хуманитарна секција

 

Ученици Полицајци, Наставници,

Родитељи

Током школске године Школа

Школско двориште и окружење школе

 

Сарадња са родитељима 1.Индивидуални разговори

 

 

 

2.Предавања на СР на тему: Како препознати децу која трпе насиље

 

 

3. Предавање на тему Електронско насиље за СР

 

4. Предавање или трибина родитеља стручњака

Стручна служба

ОС

 

 

Директор

Педагог

 

 

 

Директор

Педагог

током школске године

 

децембар

 

 

 

 

март

 

 

мај

школа
Промоција успешних акција превентивних активности и радова ученка на ИО 1.Израда ученичких радова

 

2. Осмишљавање паноа у холу школе

 

3. Постављање фотографија и видео записа на сајт школе

 

4. Укључивање медија у праћење појединих већих активности

Тим ЗЗЗ

 

Тим за маркетинг школе

 

Тим за одржавање и ажурирање сајта

 

 

Директор

Тим за маркетинг школе

 

Током школске године школа

 

План интервентних активности

 

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити ученика од насиља

Прекидање, заустављање насиља

– Пријављивање

– Процена ризика: 1.ниво

                               2.ниво

                               3.ниво
– Интервенција (предузимање акције)
Праћење ефеката предузетих мера

– Социјална реинтеграција

Унутрашња заштитна мрежа

Спољашња заштитна мрежа

Током школске године По потреби – у ситуацијама када се насиље догоди Школа по потреби у сарадњи са ПУ, Центром за социјални рад , ЗЦ „Студеница“ итд.

 

Мање безбедна места и време

 

МАТИЧНА ШКОЛА

 

МЕСТА

 • Део дворишта око фискултурне сале
 • Делови дворишта који нису покривени видео-надзором
 • Ђачки WC-и
 • Спортски терен ван школског дворишта

 

ВРЕМЕ

 • Време пре почетка наставе
 • Време великог одмора
 • Време после наставе и између смена
 • Крос, излети, екскурзије, посете институцијама локалне заједнице

 

БЕРАНОВАЦ

 

МЕСТА

 • Делови дворишта који нису покривени видео-надзором
 • Ђачки WC-и
 • Прилаз школи од продавнице
 • Прилаз школи преко магистралног пута

 

ВРЕМЕ

 • Време пре почетка наставе
 • Време великог одмора
 • Време после наставе и између смена
 • Крос, излети, екскурзије и посете институцијама локалне заједнице

 

ЗМАЈЕВАЦ

 

МЕСТА

 • Двориште школе
 • Ђачки WC
 • Пут од куће до школе

 

ВРЕМЕ

 • Пре почетка наставе
 • Време великог одморa
 • После завршетка наставе
 • Крос, излети, екскурзије и посете институцијама локалне заједнице

 

КАМЕНИЦА

 

МЕСТА

 • Двориште школе
 • Ђачки WC
 • Пут од куће до школе

 

 

ВРЕМЕ

 • Пре почетка наставе
 • Време великог одмора
 • После завршетка наставе

Крос, излети, екскурзије и посете институцијама локалне заједнице

 

Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања – Расподела задужења у тиму

 

Матична школа – старији разреди
Славољуб Николић
Соња Величковић

 

Матична школа – млађи разреди
Весна Ристовић
Мила Луковић

 

Издвојено одељење Берановац – старији разреди
Драган Јовановић, помоћник директора
Биљана Оровић

 

Издвојено одељење Берановац – млађи разреди
Снежана Миковић
Драгана Величић

 

Издвојено одељење Змајевац – млађи разреди
Јелена Милијановић

 

Издвојено одељење Каменица – млађи разреди
Александра Маринковић
Јелена Кецојевић

 

Координатор Стручног тима за заштиту деце је Весна Ристовић.

 

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com