Стручни тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања

План рада тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
 – Усвајање оперативног плана рада актива

 -Подела задужења унутар Тима

– Израда плана упознавања и подсећања ученика, родитеља, старатеља и свих запослених у школи о кодексима понашања, мање безбедним местима у школи и ван ње,времену као и поступцима и процедурама у случају насиља

-Истицање

Правила понашања

у школи и

усвакој учионици

– Информисање родитеља о Правилнику о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

– Интегрисање Превенције насиља у план редовне наставе

– Осмишљавање

 акција

 Ученичког парламента

-Постављање

 шеме интервентних активности

-Разматрање случајева насиља или сумње на насиље

-Разно

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање

Усвајање Анкетирање

Тим

Вршњачки тим

ОС

Наставничко веће

Ученички парламент

Септембар

2018.

Школа
–  Извештаји чланова Тима о реализацији планираног за протекли период

-Обележавање

Дана  борбе против

трговине људима

-Обележавање

Дана толеранције

-Активности везане за организацију Дана школе(безбедност ученика и присутних)

-Планирање стручног усавршавања чланова Тима и наставног особља на тему,,Заштите деце од насиља”

-Интервентне активности

-Текућа питања

Извештавање

Дискусија

Планирање

Предлагање

 

Тим

ОС

Ученички парламент

Наставници

Октобар-Новембар

2018.

Школа
– Извештававање чланова тима о реализованим активностима у протеклом периоду

-Организовање

радионица о

врстама насиља

– Организовање

 предавања о електронском насиљу

– Разматрање случајева ако се сумња на насиље или ако се насиље десило

– Разно

Излагање Извештавање Дискусија

Предлагање

 

Тим

Ученички парламент

Наставници

Децембар -Јануар

2018/19.

Школа
– Праћење ефеката предузетих мера превенције

-Интервентне активности

-Разно

Извештавање

Предлагање

Тим

Наставници

Фебруар

2019.

Школа
– Искуства представника Ученичког парламента о активностима заштите деце од насиља

-Обележавање

Дана борбе против дискриминације

– Сарадња Ученичког парламента са УП у другим школама

– Текућа питања.

Излагање

Извештавање

Дискусија

Предлагање

Тим

Ученички парламент

Наставници

Март – Април

2019.

Школа
 – Праћење ефеката предузетих мера превенције

-Упознавање ученика са Конвенцијом о правима детета

-Недеља  различитих

култура

– Разно

Излагање

Праћење

Извештавање

Предлагање

Тим

Ученици

Наставници

Мај – Јун

2019.

Школа
– Извештај о реализацији акционог плана Програма заштите деце од злостављања и занемаривања деце

– Извештај о реализацији рада Тима

– Израда Плана рада Тима за наредну школску годину

– Разно

Извештавање

Дискусија

Предлагање

Тим Август

2019.

Школа

 

 

 План превентивних активности

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Формирање

тима за унутрашњу заштитну мрежу

Избор и именовање чланова унутрашње заштитне мреже Директор

Стручни сарадници

Наставници

Учитељи

Почетак школске године Школа
Упознавање са планом превентивних и интервентних активности Дефинисање улога и одговорности и подела задужења у примени процедура и поступака;

Информисање ШО, СР, ученика и наставника о томе

Директор

Стручни сарадници

Координатор Тима

Ученици

Родитељи

 

Почетак школске године Школа
Утврђивање мање безбедних зона и времена појачаног ризика по безбедност ученика Маркирање опасних зона и појачан надзор у време повећаног ризика Директор,

Тим ,

дежурни наставници

Током школске године Школа, школско двориште

окружење школе

Истицање

Правила понашања

у школи

усвакој учионици

Постављање Правила понашања на видно место у свакој учионици ОС, Тим Почетак  школске године Школа
Развијање климе прихватања различитости, толеранције и међусобног уважавања 1.Активности у оквиру Дечје недеље:

-Упознавање са конвенциојом о правима детета

-Дечја и људска права

 

 

 

2.Активности хуманитарне секције:

-Помоћ Старим и немоћним лицима

-Прављење пакетића за социјално угрожену и болесну децу

 

3.Часови ОС

-Није тешко бити фин

– Брига о биљкама и животињама

-Учим правилно да се понашам

– Толеранција –шта је то

– Мој друг заостаје у развоју-како да помогнем

– Будимо хумани људи

– Развијање толеранције, хуманости и поштовања различитости

 

4.Часови редовне наставе

Страни језик: учење о другим културама, традицији и обичајима народа чији се језик изучава

Верска настава/грађанско васпитање: учење о другим религијама, обичајима, права и обавезе грађана, развој друштвено одговорног понашања

– Обележавање

Дана  борбе против

трговине људима

-Обележавање

Дана толеранције

-Недеља

 различитих

култура

-Вршњачка подршка ученицима на ИО

Наставници

Ученици

 

 

 

УП

 

 

 

Подружница ЦК

 

 

 

 

 

 

 

ОС

Ученици

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници енглеског, немачког и италијанског језика

 

 

Наставници верске наставе и грађанског васпитања

 

 

Координатори УП

 

Координатори УП

 

 

Чланови УП

Одељенске заједнице

Прва недеља октобра

 

 

 

 

 

 

 

Октобар

Новембар

 

Јануар

 

 

 

 

Према оперативним плановима ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

 

Октобар

 

Новембар

 

 

 

 

Мај

 

 

 

Током школске године

Школа
Подизање нивоа осетљивости свих учесника у школском животу за препознавање и решавање проблема насиља 1.Часови ОС

– Злостављање шта је то ?

– Не желим да будем насилник

– Како превазићи сукоб

– Шта са проблемима

– Конфликти и шта са њима

2.Часови редовне наставе

Српски језик: анализа узрока и последица насиља у књижевним делима

 

Историја: анализа историјских догађаја и помирења међу народима

 

 

3. Активности Хуманитарне секције

 

 

 

 

ОС

 

 

 

 

 

 

 

Наставници Српског језика

 

 

 

Наставници историје

 

 

 

Подружница ЦК у школи

 

Ученици виших разреда, чланови Подружнице ЦК

 

Подружнице ЦК

ученици 7. и 8. разреда, ЦК

Према оперативним плановима

 

 

 

 

 

Према оперативним плановима

 

 

Према оперативним плановима

 

 

Током школске године

Новембар

 

 

 

Април

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школа и локална заједница

 

 

 

 

Биоскоп Кварт

Подстицање социјализације и развој социјалних вештина, ненасилних облика понашања и комуникације 1.Часови ОС

– Школско двориште-место за одмор и дружење

– Како да решим проблем?

– Помажем другу у невољи

– Како бити добар друг

– Понашање ученика на јавном месту

– Однос према другу

– Социјални притисак вршњака и проблеми у понашању

– Како помоћи злостављаној особи?

2. Часови редовне наставе

Физичко васпитање: уважавање разлика у физичком развоју, јачање тимског духа, прихватање неуспеха, фер плеј

-Израда правила понашања у школском спорту и спортским активностима

3. Радионице на тему ненасилне комуникације УП

4. Реализација плана рада социјалне заштите ученика

6. Едукација наставника на тему Медијација

ОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наставници физичког васпитања

 

 

 

 

УП

 

 

 

 

 

Хуманитарна секција

Директор

Едукатори

Наставнцици

Током школске године Школа
Сарадња са локалним институцијама, службама, НВО и појединцима 1.Предавање Безбедност у саобраћају за ученике 1. разреда

2.Радионице на тему Ненасилна комуникација за УП

3.Предавање на тему Понашање у ванредним ситуацијама за ученике нижих разреда и СР

-Подизање нивоа безбедности на путу од куће до школе

 

 

4.Учешће у хуманитарним акцијама ЦК

 

 

5. Трибина Ризични облици понашања –инспектор за малолетничку деликвенцију

 

 

ПУ, ЦK

 

 

Координатори УП

Канцеларија за младе

Ватрогасна служба ПУ

 

 

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева

Дирекција

 

ЦК; Подружница ЦК у школи

 

 

ПУ Краљево

 

 

 

 

 

септембар

 

 

новембар

 

 

децембар

 

 

 

континуирано

 

 

 

Током школске године

 

Март

 

 

 

 

 

Школа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Локална заједница

 

 

Школа

 

 

 

 

 

Подизање нивоа опште безбедности 1.Часови ОС

– На путу од куће до школе

– Безбедно понашање у саобраћају

– Безбедно кретање у саобраћају

– Бринемо ли о безбедности у саобраћају

 

2. Часови редовне наставе

Географија

– природне непогоде (земљотреси, поплаве, суше итд.), недостатак воде, хране, хуманитарне катастрофе и помоћ угроженим

 

3.Дежурство и појачана сарадња са школским полицајцем нарочито у време појачаног ризика

 

4.Дежурство ученика

5.Појачано дежурство наставника

 

5.Додела задужења појединим ученицима 8. разреда за одржавање реда у време великог одмора

 

6.Унапређивање система видео надзора

 

7.Реализација плана рада здравственог васпитања

 

8. Реализација плана рада хуманитарне секције

 

9.Обележавање недеље Школа безбедна средина за све (Безбедно од куће до школе, „Не дам да те нико дира“ итд…)

Ученици

 

 

 

 

 

 

 

Наставник географије

Ученици

 

 

 

 

 

 

Школски полицајац

 

 

 

 

Дежурни ученици и дежурни наставници

 

Стручна служба

 

 

 

 

Директор

 

 

Учитељи

 

 

Хуманитарна секција

 

Ученици Полицајци, Наставници,

Родитељи

Током школске године Школа

Школско двориште и окружење школе

 

Сарадња са родитељима 1.Индивидуални разговори

 

 

 

2.Предавања на СР

 

 

 

3.. Предавање или трибина родитеља стручњака

Стручна служба

ОС

 

 

Директор

Педагог

 

 

 

Директор

Педагог

током школске године

 

децембар

 

 

 

 

март

 

 

мај

школа
Промоција успешних акција превентивних активности и радова ученка на ИО 1.Израда ученичких радова

 

2. Осмишљавање паноа у холу школе

 

3. Постављање фотографија и видео записа на сајт школе

 

4. Укључивање медија у праћење појединих већих активности

Тим

 

Тим за маркетинг школе

 

Тим за одржавање и ажурирање сајта

 

 

Директор

Тим за маркетинг школе

 

Током школске године школа

 

 

План интервентних активности

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Сазнање о насиљу – откривање је први корак у заштити ученика од насиља

 

Прекидање, заустављање насиља

 

– Пријављивање

 

Консултације и прикупљање информација

 

– Процена нивоа  ризика


Покретање  дисциплинског поступка против ученика

 

-Покретање поступка против запосленог у школи

 

-Информисање надлежних служби

 

-Пружање подршке ученику у сарадњи са другим иституцијама ако је потребна

 

-Интервенција (предузимање акције)


Праћење ефеката предузетих мера

 

– Социјална

реинтеграција

 

-Вођење евиденције о појави насиља

Унутрашња заштитна мрежа

Спољашња заштитна мрежа

Запослени у школи

Тим

Родитељи

Ученици

Полицијска управа

Центар за социјални рад

Дом здравља

Општа болница

По потреби – у ситуацијама када се насиље догоди Школа по потреби у сарадњи са Полицијском управом, Центром за социјални рад, Домом здравља Краљево, Општом болница „Студеница“ итд.

 

Мање безбедна места и време

МАТИЧНА ШКОЛА

МЕСТА

– Део дворишта око фискултурне сале

– Делови дворишта који нису покривени видео-надзором

– Ђачки WC-и

– Спортски терен ван школског дворишта

ВРЕМЕ

– Време пре почетка наставе

– Време великог одмора

– Време после наставе и између смена

– Крос, излети, екскурзије, посете институцијама локалне заједнице

БЕРАНОВАЦ

МЕСТА

– Делови дворишта који нису покривени видео-надзором

– Ђачки WC-и

– Прилаз школи од продавнице

– Прилаз школи преко магистралног пута

ВРЕМЕ

– Време пре почетка наставе

– Време великог одмора

– Време после наставе и између смена

– Крос, излети, екскурзије и посете институцијама локалне заједнице

КАМЕНИЦА

МЕСТА

– Двориште школе

– Ђачки WC

– Пут од куће до школе

ВРЕМЕ

– Пре почетка наставе

– Време великог одмора

– После завршетка наставе

– Крос, излети, екскурзије и посете институцијама локалне заједнице

Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања – Расподела задужења у тиму

 

Матична школа- старији разреди

Радица Поповић

Сандра Рудњанин

Матична школа – млађи разреди

Кристина Влајић

Мила Луковић

Издвојено одељење Берановац – старији разреди

Милан Коматина

Стеван Стојановић

Олга Раковић

Јасмина Стоисављевић

Издвојено одељење Берановац- млађи разреди

Тања Марјановић

Драгана Величић

Издвојено одељење Каменица- млађи разреди

Јелена Митрић

Катарина Шулубурић

Координатор тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања је  Биљана Вујашевић.Представник родитеља који учествује у раду Тима је Милена Симић.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com