Тим за заштиту деце од злостављања и занемаривања

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМ Е МЕСТО
– Усвајање плана радатима

-Подела задужења унутар Тима

-Упознавање са планом

превентивних и интервентних активности

– Израда плана упознавања и подсећања ученика, родитеља, старатеља и свих запослених у школи са кодексима понашања,

мање безбедним местима ушколи и ван ње,времену као и

најхитнијим поступцима и процедурама у случајунасиља

-Израда плана појачаног надзора на мање безбедним зонама и у времену појачаног ризика по

безбедност ученика

-Провера истакнутости Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље на свим видним местима школе и сајту школе

-Интервентне активности

-Текућа питања

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање

Усвајање Анкетирање

Тим Вршњачки тим ОС

Наставничко веће Ученички

парламент

Септембар Школа
Извештаји чланова Тимао реализацији планираних превентивних активности за протеклипериод

-Обележавање Дана борбе против трговинељудима

-Обележавање Данатолеранције

-Oбележавање месеца борбе против болести зависности са

акцентом на превенцију употреба дрога- психоактивних супстанци

-Активности везане за организацију Дана

школе(безбедност ученика и присутних)

-Планирање стручног

усавршавања чланова Тима и наставног особља

-Интервентне активности

-Текућа питања

Извештавање Дискусија Планирање Предлагање Тим ОС

Ученички парламент Наставници Родитељи

Октобар- Новембар Школа
–   Извештававање чланова тимао реализованим активностима у протекломпериоду

-Организовање радионица о врстама насиља

–   Организовање

предавања оАИДСу

-Интервентне активности

-Текућа питања

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање Тим

Ученички парламент Наставници

Стручњаци ЦК и ПУ

Децембар – Јануар Школа
-Подношење извештаја директору

-Разматрање извештаја ОС о првом нивоу насиља

– Праћење ефеката предузетих мера превенције

-Интервентне активности

-Разно

Извештавање Предлагање Договор Тим

Наставници

Фебруар Школа
– Искуства представника Ученичког парламента о

активностима заштите деце од насиља

-Обележавање

Дана борбе против дискриминације

– Сарадња Ученичког парламента са УП у другим школама

-Интервентне активности

-Разно

Излагање Извештавање Дискусија Предлагање Тим

Ученички парламент Наставници

Март – Април Школа
–  Праћење ефекатапредузетих мерапревенције

-Праћење ефеката урађених Оперативних планова заштите

–   ОбележавањеНедеље различитихкултура

-Интервентне активности

-Разно

Излагање Праћење Извештавање Предлагање Тим

Ученици Наставници

Мај Школа
-Подношење извештаја директору

–   Извештај о реализацији Програма заштите децеод дискриминације,насиља,

злостављања и занемаривања

–   Извештај о реализацијиплана рада Тима

–   Израда Плана рада Тима за наредну школску годину Израда Плана превентивних активности

–  Разно

Подела задужења Извештавање Дискусија

Предлагање

Тим Јун Школа

ПЛАН ПРЕВЕНТИВНИХ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
Формирање

Tима зa заштиту

Конституисање Тима и подела задужења Директор

Стручни сарадници

Наставници

Почетак школске године Школа
Упознавање са планом превентивних и интервентних активности Дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака;

Информисање ШО, СР, ученика и наставника о томе

Директор

Стручни сарадници

Координатор Тим за заштиту

Ученици

Родитељи

Почетак школске године Школа
Израда плана појачаног надзора на  мање безбедним зонама  и у времену појачаног ризика по безбедност ученика План дежурства на  мање безбедним зонама  и у времену појачаног ризика по безбедност ученика Директор,

Тим за заштиту,

дежурни наставници

Током школске године Школа, школско двориште

окружење школе

Провера и истакнутост Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље Информисање, дорада Кодекса, поштовање Кодекса, прихватање и придржавање правила, провера да ли је свуда на видном месту

Провера на сајту школе

ОС,

Тим за заштиту

Током школске године Школа, школско двориште,

окружење школе

Развијање климе прихватања различитости, толеранције и међусобног уважавања 1.Активности у оквиру Дечје недеље:

Упознавање са конвенциојом о правима детета

Дечја и људска права и обавезе

2.Активности хуманитарне секције:

Поштујемо и штитимо старе и немоћне

Како помоћи старијим и беспомоћним људима

Прављење пакетића за социјално угрожену и болесну децу

3.Часови ОС

·                     1-4. разред

Ми на излету – правила понашања

Дружимо се са старијим другарима из наше школе – посета одељењу старијег разреда

Израда плаката на тему Мој друг/другарица друге боје или вере

·                     5.разред

Сличности и разлике

Активна и пасивна толеранција(Дан толеранције)

Обележавање Међународног дана трговине људима

Врсте  насиља и поступање у насилним ситуацијама

·                     6.разред

Превенција и заштита деце од трговине људима

Култура понашања као израз поштовања према супротном полу

·                     7.разред

Појам и врсте насиља

Мост разумевања – развијање толеранције на различите особине, навике, ставове

Положај жена кроз историју

Превенција и заштита деце од трговине људима

·                     8.разред

Хуманизација односа међу половима

Навијачке групе и ризици

4.Часови редовне наставе

·                     1.разред

Језичка култура – све усмене и писмене провере (дискриминација, лепо понашање, хуманост на делу, толеранција, сарадња са родитељима)

-Дете,Љ. Ршумовић (толеранција)

-Неће увек да буде први, А. Поповић (толеранција)

МУЗИЧКА КУЛТУРА

Назив наст. јединице:

-На путу до школе,обрада ( толеранција)

-Рођенданска, утврђ. (толеранција)

·                     2.разред

КЊИЖЕВНОСТ:

Свитац тражи пријатеља – СунЈуЂин (поштовање, толеранција, солидарност, комуникација)

Љубавнапесма – МилованДанојлић (екологија, толеранција)

Лед се топи – А. Поповић (предрасуде, толеранција)

Прича о доброј роди – Стојанка Г. Давидовић ( дискриминација, предрасуде, насиље)

Свијету се не може угодити – нар. припов. (предрасуде, комуникација)

Себичниџин – ОскарВајлд( комуникација, насиље, толеранција, дискриминација)

Марко Краљевић и бег Костадин – народна епска  песм (дискриминација, толеранција, поштовање)

·                     5. разред

КЊИЖЕВНОСТ

– Аждаја и царев син (насиље)

– Данило Киш: Дечак и пас (злостављање, занемаривање, однос према животињама)

– Бранислав Нушић: Кирија(занемаривање)

– Игор Коларов: Аги и Ема (заменаривање)

– Бранислав Нушић: Хајдуци (насиље, занемаривање)

5. Вршњачка подршка ученицима на ИО

Наставници

Ученици

УП

Подружница ЦК

ОС

Ученици

Наставници

Координатори УП

Координатори УП

Наставници

Ученици

-Чланови УП

-Одељенске заједнице

Прва недеља октобра

План рада Хуманитарне секције-Подружнице ЦК

Према оперативним плановима ОС

Према оперативним плановима

Током школске године

Школа

Локална заједница

Подизање нивоа осетљивости свих учесника у школском животу за препознавање и решавање проблема насиља 1.Часови ОС

·                     1-2.разред

Другарство (поштовање, толеранција, солидарност и комуникација)

Играмо се – фер-плеј понашање

·                     3-4.разред

Помажем другу у невољи

Поделимо са другима -хуманитарна

Мој друг заостаје у развоју-како да му помогнем

·                     5.разред

Значај и предност сарадње

·                     6.разред

Насиље као негативна појава – Конфликти и шта са њима?

Безбедно коришћење интернета и друштвених мрежа

·                     7.разред

Међувршњачко насиље –превентивне активности

·                     8.разред

Како избећи страхове и анксиозниост

Хуманизација односа међу половима

2.Часови редовне наставе

·                     1.разред

КЊИЖЕВНОСТ:

Две козе, два јарца ,Д.Обрадовић (фер плеј)

Гавран и лисица ,  Езоп (поштовање различитости)

Свет око нас

Други и ја (фер  плеј, сарадња са родитељима, хуманост на делу, толеранција)

·                     2.разред

КЊИЖЕВНОСТ:

Корњача и зец –

Езоп( предрасуде)

СветиСава и сељакбезсреће-нар.припов(поштовање, солидарност, комуникација)

А зашто он вежба – Д. Радовић

(насиље – појам, превенција, ненасилна комуникација)

МУЗИЧКА КУЛТУРА:

„Карневал животиња“-екологија

„Другарство“- превенција насиља,спречавање дискриминације ,предрасуде

Иде јесен,Годишња доба-друштвено користан рад,очување средине

„Рођенданска песма“- поштовање правила понашања и договор  у групи

Народна музика и уметничка музика- поштовање  различитости и неговање                                                        традиционалних вредности

У сусрет Новој години- спречавање дискриминације,поштовање  различитости, хуманост

Слушање „Химна Св.Сави“-дискриминација,толеранција,сарадња

·                     4.разред

ФИ3ИЧKO ВАСПИТАЊЕ –

Основи спортских игара (насиље)

·                     5. разред

КЊИЖЕВНОСТ

Пеђа Трајковић: Кад књиге буду у моди (здрави стилови живота)

Еро с онога свијета (насиље)

Стеван Сремац: Чича Јордан (одломак) (насиље,толеранција и међусобно уважавање )

Марк Твен: Доживљаји Тома Сојера (дискриминација, насиље, занемаривање)

Епске народне песме (о Немањићима и Мрњавчевићима – преткосовски тематски круг) (насиље)

·                     6. разред

КЊИЖЕВНОСТ

Анђела Нанети: Мој дека је био трешња (занемаривање, брига за старе и немоћне)

Бранислав Нушић: Аутобиографија (насиље)

Епске народне песме (о Косовском боју и Марку Краљевићу) (насиље)

Бранко Ћопић: Орлови рано лете (насиље, прихватање различитости, толеранције и међусобног уважавања)

Антон Павлович Чехов: Вањка (насиље, занемаривање)

Ференц Молнар: Дечаци Павлове улице (насиље)

Сергеј Јесењин: Песма о керуши (злостављање животиња)

·                     7. разред

КЊИЖЕВНОСТ

Антоан де Сент Егзипери – Мали принц (дискриминација, прихватање различитости)

Мирослав Антић – Плави чуперак (развијање здравих стилова живота, толеранција)

Дневник Ане Франк  (дискриминација)

БИОЛОГИЈА

Почетак полног живота,хумани односи међу половима

·                     8. разред

КЊИЖЕВНОСТ

Бора Станковић: Увела ружа (насиље, занемаривање)

Епске народне песме о ослобођењу Србије и Црне Горе (насиље)

Прота Матеја Ненадовић: Мемоари (одломак)

Немушти језик-народна прича (насиље)

Симо Матавуљ: Пилипенда (дискриминација)

Иво Андрић: Деца (избор прича)(дискриминација , насиље, злостављање и занемаривање)

Лаза Лазаревић:Све ће то народ позлатити (занемаривање, дискриминација)

Добрица Ћосић: Деобе (одломак) (насиље, дискриминација

3.Активности Хуманитарне секције

радионице Стоп трафикингу

пројекција филма Сестре

ОС

Ученици

Учитељи

Ученици

Наставници српског језика

-Наставници српског језика

Наставници српског језика

Наставници биологије

Наставници српског језика

Подружница ЦК у школи

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

новембар

Школа и локална заједница
Подстицање социјализације и развој социјалних вештина, ненасилних облика понашања и комуникације 1.Часови ОС

·                     1.разред

Деца имају своја права али и обавезе

Шта значи бити хуман

Солидарност на делу – израда пакетића за другаре

У посети другом одељењу

Када бих могао,променио бих код себе и других…

·                     3.разред

Како се понашамо у музеју,позоришту,биоскопу

Причаоница (поштовање, толеранција, солидарност и комуникација)

Препоручујем другу да прочита

Поделићу с другом и радост и тугу –хуманитарна

·                     5.разред

Развијање вештина за решавање конфликата

·                     6.разред

Другарство-право или лажно

Односи у одељењу

Хуманост на делу (израда новогодишњих честитки и пакетића)

Међусобно уважавање наставника и ученика

·                     7.разред

Хуманост на делу (уручивање новогодишњих честитки и пакетића)

Какав сам у тиму

·                     8.разред

Редарство у школском дворишту , спречавање коришћења петарди  и грудвања снегом

Емоционални проблеми у пубертету и како их превазићи

Какав сам у тиму

 

2.Часови редовне наставе

·                     1.разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

-Друг другу не вреди више, П.Зубац (хуманост на делу)

-Тужибаба, Д.Радовић (лепо понашање)

СВЕТ ОКО НАС

-Човек ствара (друштвено користан рад,  лепо понашање)

ФИЗИЧКО И ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТАЊЕ

У свим наставним јединицама неговати и развијати фер плеј, хуманост на делу, толеранцију.

·                     2.разред

СРПСКИ ЈЕЗИК

Чардак ни на небу ни на земљи – нарoдна приповетка ( поштовање, насиље, толеранција, дискриминација)

Прича о Раку Кројачу – Д. Максимовић  ( очување животне средине, екологија, насиље, толеранција, поштовање)

Женидба врапца Подунавца-нар.песма (насиље – појам, превенција, ненасилна комуникација)

Бајка о белом коњу-Стеван Раичковић ( очување животне средине, предрасуде, толеранција)

Самоћа – Бранко В. Радичевић( очување животне средине, толеранција)

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ

Уважавање различитости и особености;уочавање и превазилажење сте-

реотипа везаних за пол,узраст,изглед и понашање

Пријатељство и моралне дилеме у вези са тим;развијање појма при

јатељства и моралног расуђивања (крађа,лаж)

Појединац и заједницаправила која регулишу живот у заједници,права

и одговорности,договарање

Заштита од насиља,ненасилно решавање сукоба

Развијање моралнограсуђивања

Развијање еколошке свести-брига о животињама и биљкама

РУКE У ТЕСТУ:

Кроз  огледе који се изводе,у оквиру овог предмета,а на сваком часу ,ученици развијају сарадњу,спречава се дискриминација,јача жеља да помогну другу који не може да учествује у активностима,спречава се насиље,а хуманост је на делу.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ

ОСНОВИ ЕЛЕМЕНТАРНИХ И ТИМСКИХ ИГАРА (кроз усвајање и увежбавање елементарних игара”’Између две и четири ватре”, ”Нека бије, нека бије”… ученици се уче поштованју правила, прецизности и превенцији од повређивања себе и других).

·                     4.разред

CPПCKИ JE3ИK:

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

” Друг другу ” Д. Лукић; Виолина ” М. Демак;

Народна пес:”Јетрвица адамско колено”;

Народна епска песма :”Стари Вујадин ”;

Дом. лек.: Р.Гијо: ”Бела Грива”; Народна бајка :”Пепељуга”; Народна песма:” Јеленче ”; Б.Црнчевић:”Босоноги и небо”; Х.К.Андерсен”Ружно паче”

ГРАЂАНСКО  ВАСПИТАЊЕ –

Теме: дечја права су универзална; једнака за све;заједно стварамо демократску атмосферу у нашем разреду, школи;                                   живим демократију, демократска акција;

·                     5. разред

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

– Домаћи задаци: Зашто је лепо бити дете и Наши мали несташлуци

-Припреме за писмене задатке и писмени задаци

– Говорне вежбе

·                     6. разред

КЊИЖЕВНОСТ

–                      МилованДанојлић: ОвајдечаксезовеПепоКрста (алкохолизам)

 

·                     7. Разред

КЊИЖЕВНОСТ

-Водич за одрастање, избор из литературе за младе(одговоран однос према здрављу)

– Десанка Максимовић  – Крвава бајка(насиље, дискриминација)

– Мали Радојица, епска народна песма (насиље)

– Епске народне песме (о хајдуцима, ускоцима и покосовски циклус) (насиље)

– Јован  Стерија Поповић: Покондирена тиква (дискриминација)

– Стеван Сремац: Поп Ћира и поп Спира (насиље, развијањетолеранције и међусобног уважавања)

– Антон Павлович Чехов: Чиновникова смрт (дискриминација)

– Радоје Домановић: Мртво море(дискриминација)

ЈЕЗИЧКА КУЛТУРА

Писмена вежба: Дани мога детињства

Припреме за писмене задатке и писмени задаци

Говорне вежбе

3. Радионице на тему ненасилне комуникације УП

4. Реализација плана рада социјалне заштите ученика

5. Обележавање Међународног дана  толеранције– 16. Новембар

6.Обележавање Дана борбе против вршњачког насиља – 23. фебруар

7. Едукација наставника –стручно усавршавање –похађање семинара и едукација

ОС

Ученици

Наставници

УП

Хуманитарна секција

Едукатори

Наставници

Учитељи

Ученици

Учитељи

Ученици

Учитељи

Ученици

Наставници српског језика

Ученици

УП

Хуманитарна секција

Тим за СУ и Тим за заштиту

Током школске године –

Према оперативним плановима ОС

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Према оперативним плановима

Школа
Сарадња са локалним институцијама, службама, НВО и појединцима 1.Предавање Безбедност у саобраћају за ученике 1. разреда

2.Радионице на тему Ненасилна комуникација за УП

3.Предавање на тему Понашање у ванредним ситуацијама за ученике нижих разреда и СР

4. Подизање нивоа безбедности на путу од куће до школе

5.Учешће у хуманитарним акцијама ЦК

6. Трибина Ризични облици понашања –инспектор за малолетничку деликвенцију

 

7. Час ОС 6. разред – Полиција у служби грађана- понашање на јавном месту

ПУ, ЦK

Координатори УП

Канцеларија за младе

Ватрогасна служба ПУ

Савет за безбедност саобраћаја града Краљева

Дирекција

ЦК; Подружница ЦК у школи

ПУ Краљево

ОС

Ученици

Представник родитеља или ПУ

септембар

новембар

децембар

континуирано

Током школске године

Март

Током школске године

По договору у току школске године

Школа

Школско двориште и окружење школе

Локална заједница

Подизање нивоа опште безбедности 1.Часови ОС

·                     1.разред

На путу од куће до школе

Безбедно понашање у саобраћају

Безбедно кретање у саобраћају

Бринемо ли о безбедности у саобраћају

·                     3.разред

Помоћ угроженим у  ел.непогодама

Безбедно кретање у саобраћају

·                     6.разред

Безбедност деце у саобраћају- Бринемо ли о безбедности у саобраћају?

Интернет – помоћно средство при учењу

Заштита од пожара

Заштита од техничко- тенолошких опасности и елементарнх непогода – Природа нам враћа оно што јој дајемо

2.Часови редовне наставе

ГЕОГРАФИЈА

Природне непогоде (земљотреси, поплаве, суше итд.), недостатак воде, хране, хуманитарне катастрофе и помоћ угроженим

3.Дежурство и појачана сарадња са школским полицајцем нарочито у време појачаног ризика

4.Дежурство ученика

 

5.Појачано дежурство наставника

6.Унапређивање система видео надзора

7.Реализација плана рада здравственог васпитања

Ученици

Наставници

Ученици

Школски полицајац

Наставници географије

Ученици

Дежурни ученици и дежурни наставници

Стручна служба

Тим за заштиту

Директор

Учитељи

Током школске године

Према оперативним плановима

Током школске године

Према оперативним плановима

Током школске године

Током школске године

Континуирано

Током школске године

Школа

Школско двориште и окружење школе

Сарадња са родитељима 1.Индивидуални разговори

 

2-Часови ОС

 

 

3.Часови редовне наставе

·                     1.разред

-У оквиру ваннаставних и пројектних активности одвијаће се сарадња са родитељима и ликлном заједницом , неговаће се фер плеј, хуманост , на делу, толеранција и лепо понашање.

·                     2.разред

ГРАЂАНСКО ВАСПИТАЊЕ:

Подстицање групног рада договарање и сарадња са  вршњацима и одраслима

(Предрасуде,дискриминација,правила понашања,друштвено користан рад,сарадња са родитељима)

4.Предавања на СР на тему:

-Како препознати децу која трпе насиље

-Електронско насиље за СР

5.Предавање или трибина родитеља стручњака – тема: Безбедност у саобраћају

Стручна служба

ОС

Ученици

Учитељи

Ученици

Родитељи

Учитељи

Ученици

Родитељи

Директор

Педагог

Родитељи

Тим за заштиту

Директор

Родитељи

Током школске године

Према оперативним плановима

Новембар

Април

Октобар

Школа
Промоција успешних акција превентивних активности и радова ученка на ИО 1.Израда ученичких радова

 

2. Осмишљавање паноа у холу школе

 

 

3.Постављање фотографија и видео записа на сајт школе

 

 

4. Укључивање медија у праћење појединих већих активности

Тим за заштиту

Тим за маркетинг школе

Тим за

маркетинг школе

Директор

Тим за маркетинг школе

Током школске године школа
Превенција болести зависности 1. Часови ОС

·                     3.разред

Интернет ствара зависност

·                     5.разред

Штетан утицај пушења на здравље

·                     6.разред

Превенција и заштита деце од опојних дрога и алкохола-Реци НЕ пороцима: пушењу, алкохолу, наркотицима

·                     7.разред

Опасности болести зависности – компјутерске игрице, игре на срећу

Болести зависности: наркоманија

Заједно у борби против дуванског дима

Болести зависности: алкохолизам

Интернет – предности и опасности

·                     8.разред

Болести зависности : игре на срећу и компјутерска зависност“,хазардске игре

Реци НЕ пороцима: пушењу, алкохолу, наркотицима

2.Часови редовне наставе

·                     5. разред

БИОЛОГИЈА

Изазови одрастања- опасне навике

·                     6.разред

БИОЛОГИЈА

Алкохолизам-болестзависности

·                     7.разред

БИОЛОГИЈА

Дефиниција здравља

Пубертет и адолесценција

Проблеми везани за период одрастања-делинквенција,болести зависности

3. Активности Хуманитарне секције:

-Обележавање месеца борбе против болести зависности новембар

– Реализација радионице на тему Стоп пушењу јануар

ОС

Ученици

Наставници биологије

Ученици

Хуманитарна секција – Подружница ЦК

Зоком школске године Школа

Школа

Школа

Стручно усавршавање запослених Организација едукација, трибина, предавања из области превенције дискриминације, насиља, злостављања, занемаривања, злоупотреба дрога, превенције сегрегације Тим за заштиту

Тим за СУ

Директор

Родитељи

Наставници

У току школске године Школа или релевантна локална институција

 

ПЛАН ИНТЕРВЕНТНИХ АКТИВНОСТИ

АКТИВНОСТИ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ ВРЕМЕ МЕСТО
1.Проверавање сумње или откривање насиља, злостављања и занемаривања

 

 

 

 

2.Заустављање насиља и злостављања и смиривање учесника

3.Обавештавање и предузимање хитних акција по потреби

 

 

4.Консултације у установи

5.Оперативни план заштите

6.Мере и активности за све нивое насиља и злостављања

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Праћење ефеката предузетих мера и активности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Вођење евиденције

 

 

 

 

 

 

 

9. Извештавање

-директно или индиректно прикупљање информација

-обавеза прекидања свих активности,

раздвајање и

смиривање  учесника у акту насиља

-пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи,

-обавештавање родитеља

-обавештавање полиције и Центра за социјални рад

*(Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава Центар за социјални рад)

-разјашњавањe околности

-анализирањe чињеница на што објективнији начин

-проценa нивоа насиља и злостављања, ризика

-предузимањe одговарајућих мера и активности

–по потреби укључивање других организација и служби

за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за све ученике учеснике насиља:

-ученике који трпе насиље

-ученике  који чине насиље

-ученике који су сведоци насиља и злостављања

спровођење појачаног васпитног и друштвено-корисног односно хуманитарног рада

-покретање  дисциплинског поступка против учениказа други или трећи ниво насиља

-покретање поступка против запосленог у школи

-обавештавање и/или укључивање других оргнизација и служби

-праћење  понашања ученика које је трпео насиље

-праћење ученика    који је извршио насиље и злостављање

-праћење  деце и ученика који су индиректно били укључени (сведоци). *(прати се и укљученост родитеља и других надлежних органа, установа и организација).

-евидентира случајеве насиља

-прати остваривање конкретних планова заштите

-прати ефекте предузетих мера и анализира стање

-подношење извештаја Тиму за заштиту

-подношење извештаја директору

-подношење извештаја Школском одбору, Савету родитеља и Ученичком парламенту

-подношење извештаја Школској управи

сви запослени у школи,

Тим

-сви запослени у установи,

а нарочито најближи присутни запослени или

дежурни наставник

-сви запослени у установи,

а нарочито најближи присутни запослени или

дежурни наставник

-одељењски старешина

-дежурни наставник

– психолог

-педагог,

-Тим за заштиту

-директор,

-Ученички парламент

-Савет родитеља

-одељењски старешина

-дежурни наставник

– психолог

-педагог,

-Тим за заштиту

-директор,

-Ученички парламент

-Савет родитеља

-одељењски старешина ,

-родитељ ,

-директор,

-Тим за заштиту

-педагог

-психолог

-одељењска заједница

-одељењски старешина ,

-директор

-Тим

-надлежне службе, установе и организације

-одељењски старешина,

-Тим за заштиту

-Одељењски старешина

-Тим за заштиту

-Директор

-Директор

По потреби у ситуацијама када се насиље догоди или постоји сумња на насиље, дискриминацију, занемаривање и злостављ. Школа,

по потреби у сарадњи са ПУ, Центром за социјални рад ,

ЗЦ „Студеница“ итд.

Тужилаштвом

Током школске године

-два пута годишње,

на крају полугодишта

-једном годишње,

у склопу Извештаја о раду школе

Састанци Тима за заштиту од дискриминације,насиља, злостављања и занемаривања ће бити организовани у складу са препорукама Тима за праћење и координацију превентивних мера у сузбијању вируса КОВИД-19,  које су саставни део Стручног упутства за организацију и реализацију образовно- васпитног рада у основној школи.

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com