Школа данас

Подручје школе

 Матична школа Основне школе Вук Караџић” налази се у приградском насељу Рибница у улици Излетиничка 10. Ученици од првог до осмог разреда распоређени су у 22 одељењa (10малђи разреди и 12старији разреди). У школиради и продужени боравак у две смене са две групе ученика првог и другог разреда.

У саставу Основне школе Вук Караџић” раде два издвојена одељења:

–  издвојено осморазредно одељење Берановац налази се на удаљености од 2 километра од матичне школе у улици Првомајска бб у насељу Берановац. Ученици су распоређени у 24 одељења (10 малђиразреди и 14старији разреди).

–  издвојено четвороразредно одељење Каменица удаљено је 15 километара од матичне школе у истоименом селу на адреси Каменица бб. Наставу похађа 12 ученика у два комбинована одељења. У одељењу комбинованом од првог и трећег разреда 3 ученикаа у комбинованом одељењу другог и четвртог разреда 9 ученика.

Просторни услови

Maтична школа Основне школе Вук Караџић” има две зграде од којих је једна од 50 m2 у потпуности реконструисана од последица земљотреса у току лета 2017. а током школске 2017-2018. урађено је и грејање за њу. У настави, у две смене, користи се17учионица, а настава се одвија по кабинетском принципу јер су све учионице претворене у кабинете или специјализоване учионице. Непосредно поред школске кухиње опремљен је продужени боравак који ради у две смене.

Зграда матичне школе је приземна, састављена из три дела а у сваком су опремљене санитарне просторије за ученике и натавнике.

За наставу физичког васпитања користи се фискултурна сала и отворени спортски терени за одбојку, рукомет и мали фудбал. У саставу фискултурне сале налазе се свлачионице (мушка и женска), ходник, санитарне просторије и справарница. Укупна површина фискултурне сале је630 m2. Фискултурна сала има сопствено централно грејање на гас.

Школско двориште је крајем 2015. године реконструисано и представља полигон где ученици вежбају безбедност у саобраћају и саобраћајне прописе.

У матичној школи ради изузетно опремљена библиотека, са око 9264 књига и књижевне периодике. Ове школске године знатно је обогаћен фонд књига и то највећим делом ученичком лектиром.

Ђачка кухиња опремљена је за дистрибуцију ужине за ученике и оброка за продужени боравак.

У школи је смештена и ради зубна амбуланта Дома Здравља Краљевоза ученике наше школе.

Од осталих просторија у оквиру зграде су соба за пријем родитеља, канцеларије (директора, секретара, рачуноводства, педагошко-психолошке службе и наставничка канцеларија), оставе, ходници, тоалети, котларница.

Целокупан школски простор, осим фискултурне сале, загрева се сопственим централним грејањем на угаљ.

Школа се снабдева водом из градског водовода.

Укупна површина школског простора који се користи је 2620 m2.

           

Издвојено одељење Берановац за наставу од првог до осмог разреда у две смене користи се 14 учионица,а настава од петог до осмог разреда се одвија по кабинетском принципу јер су све учионице претворене у кабинете или специјализоване учионице.

Настава физичког васпитања изводи се, када су погодне временске прилике, на спортским теренима у дворишту школе опремљеним за кошарку и мали фудбал а у зимском периоду у холу школе.

У школи ради мала ђачка кухиња која је опремљена за дистрибуцију ученичке ужине, површине 10 m2.

Од осталих просторија у школи су канцеларије (помоћника директора, наставничка канцеларија и педагошко-психолошке службе), просторија за пријем родитеља,  ходници и санитарни чворови.

Зграда школе је приземна, загрева се системом сопственог централног грејања на лож уље а водом се снабдева из градског водовода.

Укупна површина зграде издвојеног одељења на Берановцу је 1470 m2.

Издвојено одељење Каменица има 2 учионице од 31 m2и 23 m2 које испуњавају нормативом предвиђене површине за извођење комбиноване наставе. У једној учионици изводи се настава првог и трећег разреда, а у другој настава другог и четвртог разреда и све у преподневној смени. Настава физичког васпитања изводи се у дворишту школе када су временски услови повољни, а у оквиру школе постоји и посебна просторија за извођење наставе физичког васпитања.

У оквиру зграде налази се још и санитарни чвор, наставничка канцеларија, која је уједно и соба за пријем родитеља и ходник.

Школа се загрева пећима на дрва а водом снабдева из сеоског водовода.

Укупна површина зграде издвојеног одељења Каменица је 196 m2, од којих се 25 м2не користи.

Укупна површина школских објеката износи 4286 м2 од којих не користимо 25 м2тако да је реална површина објеката којие школа користи 4261 м2.

Намештај, опрема и наставна средства

Школа је добро опремљена школским клупама и столицама. У разредној настави клупе и столице су или нове или добро очуване. Извршена је комплетна замена дотрајалог намештаја, старих клупа и столица тако да је сав намештај у учионицама практично нов и у одличном стању. Потпуно новим намештајем опремљене су 3 учионице матичне школе и3 учионице на Берановцу.

Све школске зграде поседују компјутере или лап-топове, свуда је доступан интернет за наставу а обезбеђени су и видео бимови. У матичној школи и на Берановцу функционише Wi-Fi.

Наставнициу матичној школи и издвојеном одељењу Берановац за припремање наставекористерачунаре и штампаче у  наставничким канцеларијама. У издвојеном одељењу Каменица постоји рачунар који је повезан са интернетом.

Протеклихгодина је много напора учињено на модернизацији и подизању нивоа опремљености школе наставним средствима као и дигиталном наставном технологијом. У школској 2016/2017. години три учионице у матичној школи су опремљене са укупно70 таблет уређаја за пласирање дигиталног садржаја у настави, на којима раде ученици, а којису донација Министарства просвете, науке и технолошког развоја и компаније Хуавеји. Три учионице (од којих је једна у издвојеном одељењу на Берановцу) поседују интерактивне табле и пројекторе. У оквиру донације унапређен је постојећи систем видео надзора у циљу повећања безбедности ученика и заштите објекта. У оквиру пилот пројекта 2000 дигиталних учионица три наставника наше школе, Стоисављевић Јасмина, Вујашевић Биљана и Попадић Алексасу добили опрему (лаптоп и пројектор) за примену дигиталних садржаја у настави. У матичној школи постоји потпуно опремљен информатички кабинет са новом ИКТ технологијом. Осим тога школа поседује 2 дигитална кабинета од којих је један у матичној школи а други у издвојеном одељењу Берановац. Осим наведеног у овој школској години за потребе извођења наставе обезбеђени су и 4 нова лап топа и 4 пројектора.

Опремљеност наставним средствима у протеклој школској години израженa у процентима битно је подигнута:

Српски језик 80 %
Енглески језик 80 %
Немачки језик 80 %
Италијански језик 80 %
Ликовна култура 60 %
Природа и друштво 80 %
Историја 70 %
Географија 80 %
Физика 50 %
Математика 70 %
Биологија 60 %
Хемија 70 %
Техничко и информатичко образовање 80 %
Физичко васпитање 70 %
Музичка култура 60 %
Информатика и рачунарство 95%
Укупно на нивоу школе 72,81%

Рад у предметној настави у Матичној школи и на Берановцу је организован у специјализованим учионицама и кабинетима што омогућава концентрацију постојећих наставних средстава за поједине наставне предмете на једном месту и њихово рационалније коришћење. Коришћење специјализованих учионица и кабинета олакшало је израду а нарочито чување и употребу наставних средстава којесу израђени од стране ученика и наставника.

Може се констатовати да је школа више него добро опремљена дигиталном технологијом и наставним средствима али у раду недостају наставна средства специфична за одређене предмете (физика, музичка култура, физичко васпитање на Берановцу итд.), на чијем обезбеђивању и унапређењу ће се радити у наредном периоду. Школа ће радити на повећању брзине протока интернета у циљу квалитетнијег извођења наставе уз употребу ИКТ технологија у настави.

Бројно стање ученика у школској 2020/2021. години на дан 19.03.2021.године

2.1. Матична школа млађи разреди

I РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
1-1 9 12 / 21 22
1-2 10 9 / / 19 19
1-3 9 13 / 22 23
Укупно 28 34 0 2 62 64
II РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
2-1 12 6 / 18 19
2-2 11 10 / 21 23
2-3 11 11 / 22 25
Укупно 34 27 1 4 61 67
III РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
3-1 10 11 / 1м+1ж

2

21 23
3-2 7 14 / / 21 21
3-3 8 12 / 20 21
Укупно 25 37 0 3 62 65
IV РАЗРЕД
Oдељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
4-1 12 13 / / 25 25
4-2 12 12 / / 24 24
Укупно 24 25 / / 49 49
УКУПНО 111 123 1 9 234 245

2.2.  Матична школа старији разреди

V РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
5-1 10 12 1 / 22 24
5-2 13 13 / / 26 26
Укупно 23 25 0 0 48 50
VIРАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
6-1 9 9 1м+1ж

2

/ 18 22
6-2 12 7 / 19 21
6-3 11 8 / 19 21
Укупно 32 23 4 0 56 64
VII РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
7-1 10 13 / / 23 23
7-2 11 12 / 23 25
7-3 14 11 / / 25 25
Укупно 35 36 1 0 71 73
VIII РАЗРЕД
Oдељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
8-1 15 8 / 23 25
8-2 12 8 / / 20 20
8-3 14 10 / / 24 24
Укупно 41 26 1 0 67 69
УКУПНО 131 111 7 0 242 256

2.3.Берановац млађи разреди

I РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
1-4 11 8 / 2ж+1м

3

19 22
1-5 9 10 / 2ж+1м

3

19 22
1-6 10 10 / 1м+2ж

3

20 23
Укупно 30 28 0 9 58 67
II РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
2-4 16 8 / / 24 24
2-5 13 13 / / 26 26
Укупно 29 21 0 0 50 50
III РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
3-4 14 12 / / 26 26
3-5 13 13 / / 26 26
Укупно 27 25 0 0 52 52
IV РАЗРЕД
Oдељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
4-3 8 11 1м+1ж

2

19 24
4-4 8 10 / 18 19
4-5 9 9 2м+1ж

3

18 23
Укупно 25 30 3 5 55 66
УКУПНО 111 104 3 14 215 235

2.4.Берановац старији разреди

                                                                                   

V РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
5-3 11 13 24 27
5-4 12 11 / 23 26
5-5 13 11 / 24 25
Укупно 36 35 2 2 71 78
VIРАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
6-4 9 12 / 21 23
6-5 10 11 / 21 22
6-6 11 9 / 20 21
Укупно 30 32 1 2 62 66
VII РАЗРЕД
Одељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
7-4 7 14 / 21 22
7-5 8 14 / 22 24
7-6 12 13 / 25 26
Укупно 27 41 1 2 68 72
VIIIРАЗРЕД
Oдељење М Ж ИОП 2 ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
8-4 10 8 / 18 20
8-5 9 8 / / 17 17
8-6 9 11 / 20 24
8-7 10 8 18 21
Укупно 38 35 4 1 73 82
УКУПНО 131 143 8 7 274 298

2.5.Издвојено одељење Каменица

 

Одељење М Ж    ИОП 2    ИОП 1 Укупно
Без ИОПа Са ИОПом
1-7 / 2 / 2 4
2-6 4 / / 4 6
3-6 1 / / / 1 1
4-6 2 / / / 2 2
Укупно 7 2 1 2 9 13

2.6. Кумулативна табела са бројем одељења и бројем ученика по циклусима

 

 

Млађи разреди Број одељења М Ж ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Укупно ученика Број ученика за формирање

одељења

Матична

школа

11 111 123 9 1 / 234 245
Берановац 10 111 104 14 3 / 215 235
Каменица 2 7 2 2 1 / 9 13
Укупно 23 229 229 25 5 / 458 493
Старији разреди Број одељења М Ж ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Укупно ученика Број ученика за формирање

одељења

Матична

школа

11 131 111 / 7 / 242 256
Берановац 13 131 143 8 8 / 274 298
Укупно 24 262 254 8 15 / 516 554
Укупно за школу 47 491 483 33 20 / 974 1047

 

2.7. Кумулативна табела са бројем ученика за матичну школу и издвојена одељења

 

Матична

школа

Број одељења М Ж ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Укупно ученика Број ученика за формирање

одељења

Млађи разреди 11 111 123 9 1 / 234 245
Старији разреди 11 131 111 / 7 / 242 256
Укупно 22 242 234 9 8 / 476 501
Берановац Број одељења М Ж ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Укупно ученика Број ученика за формирање

одељења

Млађи разреди 10 111 104 14 3 / 215 235
Старији разреди 13 131 143 8 8 / 274 298
Укупно 23 242 247 22 11 / 489 533
Каменица Број одељења М Ж ИОП 1 ИОП 2 ИОП 3 Укупно ученика Број ученика за формирање

одељења

Укупно 2 7 2 2 1 / 9 13
Укупно за школу 47 491 483 33 20 / 974 1047

© 2015 ОСНОВНА ШКОЛА "ВУК КАРАЏИЋ", Краљево. Сва права задржана. Страну израдио | S9 | WDT.