ОШ Вук Караџић Краљево

Пословник о раду савета родитеља ОШ

Пословник о раду савета родитеља можете погледати и кликом на наредно дугме или детаљно на овој страници.

На основу члана 119. став 1. тачка 1) и члана 120. став 8. Закона о основама система обра­зо­вања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 27/18,10/19,6/20, 129/21 ) и Стату­та Основне школе „Вук Караџић“ у Краљеву, Савет родитеља Школе, на седници одржаној 12.09.2022. године, једногласно донео је

П О С Л О В Н И К  О  Р А Д У
САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ КРАЉЕВО
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Пословником о раду Савета родитеља (у даљем тексту: Пословник) Основ­не школе „Вук Караџић“ у Краљеву (у даљем тексту: Школа) уређују се начин рада и одлучивања Савета родитеља Школе (у даљем тексту: Савет).

Члан 2.

Савет ради на седницама које се одржавају у згради Школе

Поред позваних лица, седници Савета могу да присуствују и друга лица, по одо­брењу председника.

Члан 3.

Савет представља и заступа председник.

Председник:

1) саставља предлог дневног реда и обавља друге радње припремања седнице Савета;

2) сазива седнице и руководи радом на седницама;

3) учествује у дискусијама и на други начин доприноси проналажењу најбо­љег решења по свакој тачки дневног реда;

4) предузима мере за одржавање несметаног тока седнице;

5) потписује записнике, одлуке и друге акте Савета;

6) предузима мере за извршење аката Савета и прати њихово извршење;

7) обавља друге послове у складу са Пословником.

Члан 4.

Прву конститутивну седницу Савета родитеља сазива директор Школе и њоме руководи, до верификације мандата члановима Савета родитеља и избора председника Савета родитеља и његовог заменика.

Након тога, седнице сазива и њима руководи председник Савета родитеља, а у његовом одсуству његов заменик. Заменик председника има сва права и обавезе председника у његовом одсуству.

Седнице се сазивају и одржавају по потреби, а најмање два пута у току сваког полугодишта.

Директор Школе је у обавези да обезбеди адекватну просторију за одржавање седнице Савета родитеља.

Члан 5.

Савет бира председника и заменика председника из реда чланова Савета.

Кандидате за председника и заменика председника има право да предложи сваки члан Савета.

О кандидатима се гласа оним редом којим су предложени.

Члан 6.

Председник и заменик председника врше те функције до краја мандата Савета у једном сазиву.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата на лични захтев.

Председник или заменик председника може бити разрешен пре истека мандата и на предлог члана Савета, ако не обавља савесно послове из своје надлежности.

Одлуку о разрешењу доноси Савет и на истој седници бира новог председника или заменика председника.

Члан 7.

Заменик председника обавља послове из надлежности председника у случају његове спречености.

Ако су и председник и заменик председника спречени да обављају послове из надлежности председника, председник или заменик председника одређују једног члана Савета да обавља те послове.

Члан 8.

Члан Савета има следеће обавезе:

1) да редовно и на време долази на седнице;

2) да са седнице изостане само ако је оправдано спречен и да о спречености и разлогу спречености обавести без одлагања председника, директора Школе (у даљем тексту: директор) или секретара Школе (у даљем тексту: секретар);

3) да се не удаљава са седнице без одобрења председника;

4) да савесно учествује у раду на седници;

5) да не омета рад на седници;

6) да поступа по налозима председника;

Члан 9.

Повреда одредаба Пословника може бити разлог за престанак чланства у Са­ве­ту пре истека мандата.

Одлуку о разрешењу доноси Савет, на предлог председника, заменика пред­сед­ника или члана Савета.

II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ САВЕТА
1. Сазивање седнице

Члан 10.

Седницу Савета припрема и сазива председник.

Седнице се сазивају по потреби.

Седница се обавезно сазива на захтев најмање једне трећине чланова Савета, као и на захтев директора, Школског одбора, Наставничког већа или Ученичког пар­ламента.

Члан 11.

Седници Савета обавезно присуствују директор или помоћник директора. Седници Савета може да присуствује секретар, педагог, психолог или други запослени у школи уколико је то неопходно.

Члан 12.

У пословима око припремања и сазивања седнице и у пословима око извр­ша­вања одлука Савета председнику помажу директор и/или помоћник директора и се­кретар, а по потреби и други запослени у Школи.

Члан 13.

Седница Савета се сазива достављањем писаног позива члановима Савета и другим лицима чије је присуство потребно.

Позив се доставља лично, преко ученика – детета члана Савета, електронском поштом или путем поште.

Позив за седницу обавезно садржи време и место одржавања седнице и пред­лог дневног реда.

У прилогу позива за седницу доставља се потребан писани материјал.

Позив се доставља најкасније 3 дана пре дана одређеног за одржавање сед­нице, осим у хитним случајевима, када се тај рок не мора поштовати.

У нарочито хитним случајевима седница се може заказати и телефоном, при чему се такође не мора поштовати рок из става 5. овог члана.

Члан 14.

Одлука о сазивању седнице и предложени дневни ред објављују се на огласној табли школе најкасније 2 дана пре дана одређеног за одржавање седнице.

У случају потребе хитног заказивања седнице Савета, одлука о сазивању сед­нице и предложени дневни ред могу се објавити и на сам дан одржавања седнице.

2. Ток седнице

Члан 15.

Пре отварања седнице председник прозива чланове Савета и на списку чла­нова евидентира њихово присуство, односно одсуство.

Члан 16.

Председник отвара седницу пошто утврди да је присутно више од половине чланова Савета, директор и остала лица чије је присуство неопходно.

Члан 17.

После отварања седнице, председник позива чланове Савета да предложе из­ме­не и/или допуне предлога дневног реда и о њиховим предлозима се посебно гласа.

После утврђивања коначног предлога дневног реда, доноси се одлука о ус­ва­јању дневног реда.

Члан 18.

После усвајања дневног реда, председник отвара дискусију по свакој тачки дневног реда појединачно.

Члан 19.

Право да учествују у дискусији имају сви чланови Савета.

Право да учествују у дискусији, по одобрењу председника, имају и директор, помоћник директора, секретар и друга позвана лица.

Дискутанти су обавезни да приликом дискусија расправљају, по правилу, само о питањима која су од непосредног значаја за доношење одлуке по тачки дневног реда о којој се расправља.

Члан 20.

Поред питања у вези с тачкама дневног реда, дискутант може да говори и о повреди Пословника.

Члан 21.

Дискусије треба да буду што краће и јасније.

Дискутант има право да у дискусији изрази своје мишљење, став и/или уверење, али је обавезан да то учини у пристојном облику.

Члан 22.

Савет може одлучити да се ограничи број дискусија једног дискутанта по једној тачки дневног реда и/или да се ограничи трајање дискусија.

Члан 23.

Сваки дискутант има право на реплику, ако је у нечијој дискусији поменут, а сматра да тврдње у тој дискусији треба исправити или допунити.

Реплика може трајати најдуже 5 минута.

Члан 24.

Председник даје и одузима реч дискутантима, водећи рачуна о редоследу пријављивања, а после дискусија предлаже доношење одлуке по тој тачки.

3. Одржавање реда на седници

Члан 25.

О одржавању реда на седници стара се председник.

Члан 26.

Председник ће опоменути члана Савета или друго присутно лице које и после одузимања речи наставља да говори, као и лице које се непристојно понаша и/или на други начин омета рад на седници.

Члан 27.

Ако опоменуто лице и даље наставља да омета рад на седници, на предлог председника, заменика председника или члана Савета Савет ће донети одлуку о његовом удаљењу са седнице.

Лице на које се одлука о удаљењу односи обавезно је да одмах по изрицању мере удаљења напусти просторију у којој се седница одржава.

Мера удаљења односи се само на седницу Савета на којој је изречена.

4. Одлучивање

Члан 28.

Савет доноси две врсте одлука:

1) одлуке по тачкама дневног реда;

2) закључке.

Члан 29.

Одлука по тачки дневног реда треба да садржи:

1) јасан и потпун одговор на питање које садржи тачка дневног реда по којој је донета;

2) име и презиме, односно функцију лица одговорног за извршење одлуке;

3) начин извршења одлуке;

4) рок за извршење одлуке;

5) начин праћења извршења одлуке.

Члан 30.

Ако из било ког разлога нису испуњене све претпоставке за доношење одлуке по некој тачки дневног реда, председник ће предложити да се доношење одлуке по тој тачки дневног реда одложи за неку од следећих седница.

Члан 31.

Када одлучује о процедуралним питањима, а не по тачкама дневног реда, Са­вет доноси закључке.

Закључак има исте саставне делове као и одлука по тачки дневног реда.

Члан 32.

Одлука Савета је донета ако је за њено доношење гласала већина од присут­них чланова.

Члан 33.

Одлуке се доносе на предлог председника.

Чланови Савета, по правилу, гласају јавно, подизањем руку, на позив пред­сед­ника.

Члан 34.

Члан Савета може гласати за или против доношења одлуке, а може остати и уздржан.

После гласања, председник пребројавањем гласова утврђује да ли је одлука донета.

Члан 35.

Одлуке се, по правилу, доносе гласањем о једном предлогу председника.

Ако се током дискусије по некој тачки дневног реда уобличи више предлога, председник ће све предлоге ставити на гласање, редом којим су изложени.

Члан 36.

Одлука о предлогу чланова Школског одбора из реда родитеља и других законских заступника ученика (у даљем тексту: родитељи) до­носи се тајним гласањем.

Предлог чланова Школског одбора има право да поднесе сваки члан Савета.

За тајно гласање користе се гласачки листићи који су оверени малим печатом Школе.

Члан 37.

Кандидати се у гласачки листић уписују по азбучном реду почетка презимена предложених кандидата.

Члан 38.

Гласање спроводи комисија која се састоји од три члана (у даљем тексту: Комисија), а коју из свог састава именује Савет на седници на којој се утврђује предлог чланова Школског одбора.

Право да предложи члана Комисије има сваки члан Савета.

За члана Комисије не може бити изабрано лице које је кандидат за члана Школског одбора из реда родитеља.

Комисија пре гласања пребројава гласачке листиће и дели их члановима Са­ве­та.

Чланови Савета гласају иза паравана, заокруживањем хемијском оловком ред­ног броја испред имена и презимена кандидата који се предлажу за чланство у Школ­ском одбору, и листиће убацују у гласачку кутију која се налази испред комисије.

Одмах после гласања, Комисија пребројава гласове и објављује резултат гласања.

Члан 39.

За члана Школског одбора предложени су кандидати који су добили највећи број гласова.

У случају једнаког броја гласова који онемогућава утврђивање предлога, гласање ће се поновљати све док на основу резултата гласања не буде било могуће утврдити предлог чланова Школског одбора.

Члан 40.

Одлука Савета којом је утврђен предлог чланова Школског одбора из реда ро­дитеља ученика без одлагања се доставља Скупштини града Краљева, ради благовременог именовања Школског одбора.

5. Прекид и одлагање седнице

Члан 41.

Ако се мерама из Пословника не може одржати ред на седници Савета, пред­седник ће донети одлуку да се седница прекине и утврдиће време њеног наставка.

Исту одлуку председник ће донети и ако у току седнице престане да постоји неки други услов за њено одржавање.

Члан 42.

Ако седници не присуствује потребан број чланова Савета и/или остала лица чије је присуство неопходно, председник доноси одлуку да се седница одложи и истовремено утврђује дан и час када ће се одржати седница, водећи рачуна о року за доношење одлука по тачкама из предложеног дневног реда.

Исту одлуку председник ће донети и ако није испуњен неки други услов за одржавање седнице.

6. Записник са седнице

Члан 43.

О раду на седници Савета води се записник.

Записник води родитељ изабран на првој конституивној седници (у даљем тексту: записни­чар).

У случају спречености изабраног родитеља да води записник, пред­сед­ник одређује друго лице за вођење записника.

Члан 44.

Записник се води у свесци записника или регистратору, за чије је чување одговоран записничар.

Када се свеска записника потроши или регистратор испуни, он се трајно чува у архиви Школе.

Члан 45.

Прва тачка дневног реда сваке седнице Савета је усвајање записника са прет­ходне седнице.

Одлука којом се усваја записник са претходне седнице може садржати и ис­прав­ке и допуне које треба унети у тај записник.

Члан 46.

Записник садржи основне податке о седници и раду на њој, и то:

1) место, дан и час почетка седнице;

2) број присутних чланова Савета и имена, односно функције других присут­них лица;

3) констатацију да постоје услови за одржавање седнице и да је седница отво­рена, односно констатацију да услови за одржавање седнице не постоје, па се седница одлаже;

4) дневни ред седнице;

5) кратак приказ дискусија по свакој тачки дневног реда ;

6) изјаве које су унете на инсистирање појединих дискутаната;

7) податке о мерама изреченим са циљем да се одржи ред на седници и о ли­цима којима су мере изречене;

8) податке о одлучивању Савета по свакој тачки дневног реда;

9)издвојена мишљења чланова Савета поводом одлука по појединим тачкама дневног реда;

10) податак о прекиду седнице;

11) друге податке о седници, које председник сматра значајним.

Члан 47.

Председник одлучује о томе шта ће се унети у записник и записничару дикти­ра текст који треба унети.

На захтев члана Савета, директора или секретара, у записник се уноси и садр­жај који се иначе не би унео у записник, под условом да је то у вези са неком од тачака дневног реда.

Члан 48.

Записник потписују председник и записничар.

Члан 49.

Извод из записника објављује се на огласној табли Школе у року од 3 дана од дана одржавања седнице и на њима остаје до објављивања следећег извода из записника.

III. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.