ОШ Вук Караџић Краљево

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Координатор тима

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Биљана Вујашевић

Матична школа - старији разреди

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Весна Милачић

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Тања Ивановски

Матична школа - млађи разреди

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Јелица Крушчић

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Катарина Шулубурић

Издвојено одељење Берановац - старији разреди

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Јасмина Карајовић

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Мирјана Максимовић

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Катарина Ћирић

Издвојено одељење Берановац - млађи разреди

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Владанка Спасојевић

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Тања Пршић Михајловић

Издвојено одељење Каменица - млађи разреди

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Невена Јаковљевић

Стручни сарадници

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Оливера Тијанић

Педагог

Ивана Стајић

Педагог

Mira_Milutinović_slika

Мира Милутиновић

Психолог

Представници

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Дарко Стојановић

Савет родитеља

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Ива Ристић

Ученички парламент

OŠ_Vuk_Karadžić logo 150

Ана Стефановић

Локална самоуправа


Активности

Начин реализације

Носиоци активности

Време

Место
- Усвајање плана рада тима;

- Подела задужења унутар тима;

- Упознавање са планом превентивних и интервентних активности;

- Израда плана упознавања и подсећања ученика, родитеља, старатеља и свих запослених у школи са кодексима понашања, мање безбедним местима ушколи и ван ње, времену као и најхитнијим поступцима и процедурама у случају насиља;

- Израда плана појачаног надзора на мање безбедним зонама и у времену појачаног ризика по безбедност ученика;

- Провера истакнутости Кодекса понашања за ученике, наставнике и родитеље на свим видним местима школе и сајту школе;

- Интервентне активности;

- Текућа питања.
- Излагање

- Извештавање

- Дискусија

- Предлагање

- Усвајање

- Анкетирање
- Тим

- Вршњачки тим ОС

- Наставничко веће

- Ученички парламент
Септембар
Школа
- Извештаји чланова тима о реализацији планираних превентивних активности за протекли период;

- Обележавање Дана борбе против трговине људима (18. октобар) ;

- Обележавање Дана толеранције (16. новембар);

- Oбележавање месеца борбе против болести зависности са акцентом на превенцију употреба дрога - психоактивних супстанци;

- Активности везане за организацију Дана Школе (безбедност ученика и присутних);

- Планирање стручног усавршавања чланова тима и наставног особља;

- Интервентне активности;

- Текућа питања.
- Извештавање

- Дискусија

- Планирање

- Предлагање

- Пројекција филма "Сестре"
- Тим ОС

- Ученички парламент

- Наставници

- Родитељи
Октобар - новембар
Школа
- Извештававање чланова тима о реализованим активностима у протеклом периоду;

- Организовање радионица о врстама насиља Организовање предавања о АИДС-у;

- Интервентне активности;

- Текућа питања.
- Излагање

- Извештавање

- Дискусија

- Предлагање
- Тим ОС

- Ученички парламент

- Наставници

- Стручњаци ЦК и ПУ
Децембар - јануар
Школа
- Подношење извештаја директору;

- Разматрање извештаја ОС о првом нивоу насиља;

- Праћење ефеката предузетих мера превенције;

- Интервентне активности;

- Разно.
- Извештавање

- Предлагање

- Излагање
- Тим ОС

- Наставници
Фебруар
Школа
- Искуства представника Ученичког парламента о активностима заштите деце од насиља;

- Обележавање Дана борбе против дискриминације;

- Активности везане за превенцију дигиталног насиља и ризичног понашања ученика птиликом употребе ИКТ;

- Сарадња Ученичког парламента са УП у другим школама;

- Интервентне активности;

- Разно.
- Излагање

- Извештавање

- Дискусија

- Предлагање
- Тим ОС

- Ученички парламент

- Наставници
Март - април
Школа
- Праћење ефеката предузетих мера превенције;

- Праћење ефеката урађених Оперативних планова заштите;

- Обележавање Недеље различитих култура;

- Интервентне активности;

- Разно.
- Излагање

- Праћење

- Извештавање

- Предлагање
- Тим ОС

- Ученици

- Наставници
Мај
Школа
- Подношење извештаја директору;

- Извештај о реализацији Програма заштите деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;

- Извештај о реализацијиплана рада тима;

- Израда Плана рада тима за наредну школску годину;

- Израда Плана превентивних активности;

- Разно.
- Подела задужења

- Извештавање

- Дискусија

- Предлагање
- Тим ОС
Јун
Школа