ОШ Вук Караџић Краљево

Правилник о друштвено - корисном односно хуманитарном раду

Овим правилником прописују се ближи услови о питањима од значаја за обављање друштвено-корисног, односно хуманитарног рада који школа, упоредо са изрицањем васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере, одређује ученику. Друштвено-користан и хуманитарни рад обухвата активности чијим се остваривањем развија друштвено одговорно понашање ученика и представља облик ресторативне дисциплине. Ресторативна дисциплина је приступ којим се омогућава умањивање или отклањање начињене штете, односно последица те штете, развија свест о одговорности и последицама сопственог и понашања других и поправљају односи укључених страна.

 • Циљ одређивања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у школама је превенција непожељног и друштвено неприхватљивог понашања ученика кроз развој пожељних и позитивних облика понашања. Наставник, односно стручни сарадник у школи за развијање пожељних/позитивних облика понашања ученика и конструктивно решавање конфликата примењује саветодавни рад, технику дијалога, поступак школске медијације, укључује вршњачку медијацију и друго.
 • Друштвено-користан, односно хуманитарни рад школа одређује ученику у складу са тежином учињене лакше и теже повреде обавеза ученика или повреде забране утврђене законом, водећи рачуна о психофизичкој и здравственој способности, узрасту и достојанству ученика.
 • Када се изриче васпитна мера за учињену лакшу повреду обавезе ученика, одељенски старешина, уз планирање појачаног васпитног рада и консултације са родитељем, односно другим законским заступником и учеником, бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру која се изриче.
 • Директор школе, у ситуацији када је учињена тежа повреда обавезе ученика или повреда забране, покреће васпитно-дисциплински поступак, доноси план појачаног васпитног рада и упоредо са тим обавља консултације са родитељем, односно другим законским заступником и учеником и бира од предвиђених активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада активност за меру која се изриче.
 • Родитељ, односно други законски заступник обавезан је да, у складу са планом обављања друштвено-корисног, односно хуманитарног рада, активно учествује у остваривању тог плана. Родитељ, односно други законски заступник је одговоран ако ученик одбије да остварује активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада.
 • Друштвено-користан, односно хуманитарни рад остварује се у просторијама или ван просторија школе под надзором наставника, односно стручног сарадника.
 • За друштвено-користан, односно хуманитарни рад прописује се временски период/динамика, начин остваривања и лице које је задужено да прати и извештава о остваривању и ефектима активности. Ангажовање ученика у друштвено-корисном, односно хуманитарном раду узима се у обзир код утврђивања закључне оцене из владања на крају првог и другог полугодишта.
Примери активности друштвено-корисног, односно хуманитарног рада:
 • продужетак обавезе редара;
 • писање рада/састава и излагање у одељењу на тему у вези са повредом обавезе;
 • осмишљавање, израда и уређивање паноа на одређену тему;
 • брига о простору у коме ученици бораве (нпр. уређивање учионице, библиотеке, продуженог боравка,
 • свечане сале; помоћ у размештању клупа, одржавању простора и др.);
 • помоћ у продуженом боравку (нпр. у изради домаћих задатака, у уређењу простора у боравку и др.);
 • помоћ наставнику (нпр. ученицима којима је потребна подршка и помоћ у учењу и др.);
 • помоћ дежурном наставнику за време одмора;
 • помоћ стручном сараднику (нпр. У припреми предавања/материјала за остваривање предавања нпр. дељење материјала, техничка подршка приликом презентације.);
 • помоћ у обављању административних послова (нпр. ковертирање, прекуцавање текстова и др.);
 • помоћ школским тимовима (нпр. брига о безбедности млађих ученика уз присуство учитеља/наставника);
 • организовање посебне хуманитарне акције;
 • домару у радионици (нпр. поправка) и упознавање са заштитом на раду у установи и друга помоћ домару
 • (нпр. уређење парка и простора око школе – чишћење снега, лишћа, окопавање цвећа, фарбање ограда, клупа, одржавање спортских терена и др.);
 • помоћ помоћно-техничком особљу око сређивања просторија у школи и упознавање са занимањем помоћни радник као и заштитом на раду за ово занимање (одлагање смећа, заштитна опрема, рециклажа и др.);
 • у организацији предавања које остварују спољни сарадници (МУП, Црвени крст, итд.);
 • остваривање предавања за одељењску заједницу на тему безбедности, насиља или друге области у оквиру које је ученик прекршио правила, односно у вези са учињеном повредом обавезе;
 • израда флајера, стрипова, видео клипова и др. о небезбедном коришћењу средстава или небезбедном понашању и др.

(Наведене активности се могу комбиновати, а у складу са специфичностима школе се могу проширивати и другим активностима прописаним општим актом школе.)